عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میزان عملکرد شاهد (آبیاری سطحی) محصول زردآلو 750/17 تن و عملکرد طرح 150/21 تن در هکتار بوده است و در منطقه شبستر عملکرد شاهد (آبیاری سطحی) محصول هلو 420/31 تن و عملکرد طرح (آبیاری قطره ای) 420/51 تن در هکتار بوده است. در منطقه اسکو آب مصرفی در روش قطره ای نسبت به سطحی 30% صرفه جویی شده است . در منطقه شبستر از نظر آب مصرفی در روش قطره ای نسبت به سطحی 20% صرفه جویی شده است. ...

خشکیدگی‌های گسترده در درختان میوه هسته‌دار بخصوص زردآلو-بادام و گیلاس در طی چند سال اخیر در مناطق مختلف استان سمنان مشاهده شده است . برای شناسایی عامل یا عوامل بیماریزا از ریشه‌های اصلی فرعی آوند در شاخه‌ها، محل شاندها و ناحیه طوقه درختان بیمار نمونه ربودی انجام شد. در طی جداسازیهای قارچهای Vertieillium dohliae از سرشاخه‌های زردآلو به Phytophthora cactorum از طوقه پوسیدن درختان بادام، زردآلو و گیلاس و قارچ Cxtospora spp از سرشاخه‌های خشکیده گیلاس و زردآلو بدست آمد. پس از مایه ...

بمنظور تعیین نیاز آبی درختان زردآلو، (kc) تحت آبیاری قطره‌ای در ارومیه، آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه پیاده شده است . دو فاکتور مورد بررسی در این طرح عبارتند از: I1: مقدار آبیاری بر مبنای تبخیر از طشتک کلاس A به مقدرا 40 درصد در بهار، 50 درصد در تابستان، 45 درصد در پاییز می‌باشد. I2: مقدار آبیاری بر مبنای تبخیر از طشتک کلاس A به مقدار 50 درصد در بهار، 70 درصد در تابستان، 60 درصد در پاییز می‌باشد. I3: مقدار آبیاری بر مبنای تبخ ...

طرح تحقیقات بصورت آزمایش یکنواختی (Unifor mity) با 120 اصله درخت زردآلو دریک قطعه زمین . ...

در منطقه شبستر از نظر آب مصرفی حدودا 40 درصد صرفه‌جویی شده است . از نظر عملکرد محصول هلو روش قطره‌یی 48 درصد بیشتر از سطحی بوده است . در منطقه آذرشهر از نظر آب مصرفی حدودا 32 درصد نسبت به روش آبیاری سطحی صرفه‌جویی شده است . از نظر میزان محصول زردآلو حدود 10 درصد بیشتر از سطحی بوده است . ...

طرح درادامه مطالعات روی 24 رقم زردآلوقطعه کلکسیون انجام میگیرد.دراین قطعه ارقام بصورت کلکسیون درردیفهای 4 تایی درسال 1355 کشت وفواصل‌آنها5 x6 مترمیباشد.روش آماری مورداستفاده : -1 گروه بندی هریکازصفات بااستفاده ازمدل طرح کاملاتصادفی یاطرح سیستماتیک -2 گروه بندی کمی ارقام بااستفاده ازکلیه صفات ازطریق تابع‌تشخیص -3 تعیین رابطه رگرسیونی چندگانه قدم به قدم به منظوربررسی ارتباط بین صفات مختلف اندازه گیری شده درکلیه ارقام (گونه زردآلو) ...

مطالعاتیکه بمدت قریب سه سال در صمغهای درختان زردآلو و گیلاس مناطق مختلف آذربایجان بعمل آمد نشان داد که خواص فیزیکوشیمیائی این صمغها از جمله صفات رئولوژی آنها مشابه خواص فیزیکو شیمیائی صمغ عربی میباشد بجز اینکه در اغلب صمغهای درختان فوق الذکر تانن وجود دارد که اگر حذف شود (که حذف آنها کارساده ای هم نیست )تغییراتی بجای صمغ عربی در تهیه قرصها و امولسیونها بکار برده تانن موجود در آن صمغها موجب ناسازگاری باداروهای کاتنوئیک از جمله آلکالوئید میگردد ...

درسالهای اخیربیماری ناشناخته ای درباغات مشهد مشاهده شد که علائم بارز آن تشکیل شانکرروی شاخه ها تنه درخت همراه باترشح صمغ ازآنهابود این بیماری پژمردگی و خشکیدگی شاخه ها ونهایتا مرگ درخت راموجب میشد ازناحیه شانکرها نوعی باکتری جدا شد که باتوجه به مشخصات فیزیولوژیکی مرفولوژیکی و بیوشیمیائی به احتمال زیاد Pseudomonas syringae PV ...

با توجه به اثرات پایه بر پیوندک و تفاوت بین زمان گلدهی درختان زردآلو و آلو بمنظور تاخیر انداختن زمان گلدهی و انتخاب پایه مقاوم در مقابل شانکر باکتریایی این طرح با 12 تیماردر 4 تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری نسبت به عملیات به زراعی (کوددهی، آبیاری، سمپاشی و ...) اقدام گردید. همچنین به منظور تربیت درختان به فرم مناسب اقدام به سربرداری و تولید بازوی مناسب گردید. ...