عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح بصورت آماری واز واریته های انتخابی شاهرودی که نسبتارایج بوده ودارای کیفیت بالائی میباشداستفاده گردیده نوع طرح بلوکهای کامل تصادفی با3 تکرار میباشد. تیمار آزمایش 3 فاصله 4،5،6 متربین درختان درروی خطوط میباشد .وفاصله بین خطوط بطور ثابت 615 متر درنظر گرفته شده است . ...

تنظیم کننده های رشد اتفون و اسید جیبرلیک ( 300، 200، 100، 50، 0 میلی گرم در لیتر) در اواخر ماههای مرداد، شهریور و مهر جهت تاخیر در زمان باز شدن گل در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت دو آزمایش مستقل با چهار تکرار استفاده و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن انجام شد. نتایج بررسی اثرات محلول پاشی زردآلودر سال 1379 نشان داد که محلولپاشی اتفون در اواخر مرداد ماه به غلظت 100 پی پی ام منجر به تاخیر گلدهی بمدت 5 روزدر مقایسه با شاهد گردید و محلولپاشی با ا ...

چکیده ندارد.