عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو شیوه ارائه مطالب (دیداری و شنیداری) بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. هدف این بود که کدام یک از دو روش ارائه مطلب(دیداری یا شنیداری) سبب عملکرد بهتر حافظه بلند مدت می شود. جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.طرح تحقیق شبه آزمایشی بود. حجم نمونه این ت ...

گرچه نگرانی های زیادی نسبت به پاسخگویی در زمینه آموزش زبان انگلیسی ابراز شده است، به نظر می رسد که اکثر دروس انگلیسی برای اهداف آموزشی بجای اینکه بر پایـه مطالعات دقیق و خاص نیازسنجی طراحی شوند، بیشتر بر پایـه دیدگاه طراحان دروس و برنامه نویسان آموزشی تدوین شده اند. به منظور رفع شکاف موجود، در مطالعه حاضر سعی شده است که براساس رویکرد آموزش محور هاچینسون و واترز (1987) نسبت به نیازسنجی، به بررسی نیازهای آموزشی مورد هدف و یادگیری دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی رشته زبان وادبیات ...