عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش‌شناسي پژوهش‌هاي ادبي، نگرش انتقادي و تحليلي نسبت به فرايند عمومي انجام يك تحقيق ادبي است. مسأله‌ي اين رساله داراي دو سطح نظري و عملياتي است؛ در سطح نظري درباره‌ي فرايند روش‌شناسي پژوهش‌هاي ادبي در پنج مرحله‌ي 1- مسأله‌پردازي، 2- فرضيّه‌پردازي، 3- انتخاب و تعريف روش، 4- طبقه‌بندي و تحليل اطلاعات، 5- بيان نظريّه و نتيجه‌، بحث شده است و در سطح عملياتي معيارهاي علمي اين فرايند پنجگانه در پانزده رساله‌ي دكتري ـ كه به صورت كتاب انتشار يافته (از سه دانشگاه تهران، فردوسي مشهد و ت ...

پژوهش حاضر با عنوان «تبیین رویکردهای غالب روش‌شناختی پژوهش در حوزه‌ی فلسفه تعلیم و تربیت و توصیف روش‌شناختی رساله‌های دکتری ایران»، از یک سو با توصیف و تبیین رویکردهای غالب (رویکرد استنتاجی و رویکرد تحلیلی)، از سه زاویه‌ی خاص که عبارتند از: الف) تعریف فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، اهداف و وظایف آن از منظر هر رویکرد، ب) چگونگی دست یافتن به دانش یا مراحلی که هر رویکرد برای رسیدن به دانش پیش‌بینی می‌کند، ج) ارائه‌ی شاخص‌هایی که معرِّف رویکردهای مزبور باشد، و از سوی دیگر با توصیف و تحلی ...

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات فارغ التحصیلان سالهای 1385 – 1381 دوره دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده می باشد . جامعه آماری تحقیق کلیه فارغ التحصیلان سالهای 1385-1381 بودند که همگی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه تهیه شده برایشان ارسال گردید . اطلاعات گردآوری شده از این پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، آزمون تی برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان د ...