عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از مهمترین مشکلات موجود در سنجش درجه تطبیق یک سیستم با معیارهای تولید ناب عدم توجه به وزن کلام افراد با توجه به سطح مهارت و توجه افراد در امتیاز دهی به معیارها می باشد دراین مقاله با لحاظ نمودن وزن کلام افراد درامتیاز دهی به معیارهای تولید ناب به ارائه روشی جهت تعیین درجه تطبیق یک سیستم با ویژگیهای تولید ناب پرداخته شده است. ...

تولید کنندگان به منظور بهبود مزیت رقابتی دربازارهای جهانی می بایست کلیه فعالیت های فاقد ارزش را ازسیستم های خود حذف نمایند دستیابی به بالاترین درجه سازگاری با معیارهای تولید ناب بهترین رویکرد دردستیابی به این مهم می باشد عناصربنیادی تولید ناب شامل عناصرجریان تولید سازمان دهی کنترل فرایند سنهجش و پشتیبانی می باشند سنجش درتولید ناب به معنای تعیین میزان سازگاری یک سیستم با ویژگیهای تولید ناب میباشد ازمهمترین مشکلات موجود درسنجش میزان ناب بودن یک سیستم عدم توجه به سطح مهارت افراد ...

ارتقاء سیستم لجستیک درشرکت های خودروسازی به منظور کاهش هزینه و حفظ سوددهی امری اجتناب ناپذیر است یکی ازبهترین راه حل ها برای رسیدن به این مهم دستیابی به بالاترین درجه انطباق این سیستم ها با معیارهای تولید ناب است عناصربنیادی تولید ناب شامل عناصر جریان تولید سازماندهی کنترل فرایند سنجش و عنصرپشتیبانی می با شند سنجش درتولید ناب به معنای تعیین میزان سازگاری یک سیستم با معیارهای تولید ناب می باشد لذا شرکت های خودرسازی می بایست دائما ازسیستم لجستیک خود بازخورد گرفته تا تعیین نماین ...

عناصر بنیادی تولید ناب شامل عناصر جریان تولید، سازما ن دهی، کنترل فرایند، سنجش و عنصر پشتیبانی می باشند سنجش در تولید ناب به معنای تعیین میزان سازگاری یک سیستم با معیارهای تولید ناب می باشد. ...