عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سفالومتری یکی از رشته های فعال پزشکی قانونی است. یکی از شاخصهای مهم در علم سفالومتری، شاخص جمجمه می باشد که اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی جمجمه را تشکیل می دهد. طول و عرض جمجمه مهمترین ابعاد آن بوده، از طریق این ابعاد می توان شاخص جمجمه را به دست آورد. عوامل مختلف از جمله عوامل سنی، نژادی، اقتصادی، اجتماعی، بر روی شاخص جمجمه اثر می گذارد. لذا این تحقیق با هدف تاثیر میزان تحصیل و منطقه سکونت روی شاخص جمجمه انجام یافته است. روشها: تحقیق از نوع توصیفی بوده، به صورت مشاهده ...
  
دوره‌های آموزش عالی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به اختصار "دوره‌های معادل" نامیده می‌شوند، بخشی از آموزش عالی کشور است که از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اجرا گذارده می‌شوند. در راستای شناخت و دریافت اطلاعات از این متغیر برنامه‌ریزی آموزش عالی، پژوهنده طرحی پژوهشی پیشنهاد کرد که در شورای طرحهای پژوهشی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصویب و پس از یک سال پژوهش سرانجام مرحلهء اول آن در اوایل سال 1372 به پای ...
 
چکیده ندارد.

-1 میزان موفقیت مدیران دارای مدرک لیسانس ، در ایجاد روابط انسانی مناسب ، بیشتر از میزان موفقیت مدیران دارای مدرک پایین‌تر از لیسانس ، در ایجاد روابط انسانی مناسب است . -2 میزان موفقیت مدیران دارای مدرک لیسانس در برنامه‌ریزی، بیشتر از میزان موفقیت مدیران دارای مدرک پایین‌تر از لیسانس در برنامه‌ریزی است . -3 میزان موفقیت مدیران دارای مدرک لیسانس در امر تصمیم‌گیری، بیشتر از میزان موفقیت مدیران دارای مدرک پایین‌تر از لیسانس ، در امر تصمیم‌گیری است . -4 میزان موفقیت مدیران دارای م ...
 
این گزارش که دفتر آموزشهای آزاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن را تهیه کرده، شامل معرفی وضعیت دوره‌های آموزش عالی غیررسمی در قبل از سال 71 و همچنین، از سال به بعد، مخالفان برگزاری این دوره‌ها، آمار دوره‌های معادل و دیدگاههای معاونان آموزشی دانشگاهها نسبت به دوره‌های مزبور، به انضمام یک پرسشنامه و آیین‌نامهء دوره‌های آموزش عالی غیررسمی، است . این گزارش با استناد به موارد قانونی و آیین‌نامهء مربوطه به روش توصیفی تنظیم گردیده است . بر اساس گزارش مزبور، سازمان امور اداری و استخدامی ...