عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ین تحقیق با عنوان"تحلیل نقش صنایع دفاع ایران در اقتصاد ملی به روش داده - ستانده"به منظور بررسی جایگاه و سهم صنایع دفاعی ایران در اقتصاد ملی از یک سو و تاثیر فعالیتهای این بخش از اقتصاد بر سایر بخشهای اقتصاد ملی از طرف دیگر انجام گرفته است .بر اساس این سئوال ها که سهم و نقش این بخش از فعالیتها در اقتصاد ملی چیست، دو فرضیه مطرح شده است. فرضیه اول این که تاثیر فعالیتهای اقتصادی بخش صنایع دفاعی جزء ده بخش اول موثر بر متغیرهای ملی است . فرضیه دوم این است که بخش صنایع دفاعی یک ...

پس‌انداز ملي به عنوان يکي از عوامل مهم رشد و توسعه يک کشور، همواره مورد مطالعه اقتصاددانان بوده است. در نظريات و مطالعات تجربي اقتصادي متعدد، جمعيت در سن کار که معمولاً پس‌انداز مثبت جامعه از فعاليت اين گروه تامين مي‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعه با تکيه بر فرضيه دوران زندگي آندو و مودگلياني، عوامل مؤثر بر پس‌انداز ملي مورد بررسي قرار گرفته است. آنچه که در اين مطالعه بر آن تأکيد مي‌ورزيم، اثر عامل جمعيت و يا به عبارت بهتر، اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر پس‌اند ...

تـوسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است . جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. همچنین عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسع ...

اقتصاددانان، در مطالعات نظری، همواره سودآوری سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی از طریق آموزش، بهداشت و سلامت را خاطر‌نشان ساخته اند. فرضیه‌ی آنان، این بوده که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی تأثیر بیشتر و مهم تری، نسبت به سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، بر رشد اقتصادی کشورها دارد. اما نتایج مطالعات تجربی انجام شده در کشورهایی با سطوح توسعه‌ی اقتصادی مختلف، در تمام موارد، ادعای فوق را تأیید نمی کند. لیکن در پژوهش حاضر، ضمن آزمون فرضیه‌ی فوق، به محاسبه‌ی نرخ بازدهی اقتصادی نظام آموزشی ...

يکی از مهمترين روش‌هاي تقويت همبستگي ملي، گسترش تعامل،ارتباطات افراد و فرهنگ‌هاي مختلف در سطح يک کشور مي‌باشد و در اين راستا، گردشگري محلي به عنوان يکي ازعوامل مهم ايجاد تعامل و ارتباط در ايران به شمار مي‌رود و مي‌تواند ظرفيت همگرايي درسطح ملي را براي ساکنين يک واحد سياسي فراهم آورد براين مبنا پژوهش در پي آن است تا ارتباط گردش‌گري محلي را با رونق اقتصادي، همبستگي ملي و کاهش فاصله اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار دهد. اين تحقيق به صورت پيمايشي انجام گرفته است جامعه آماري تحقيق ...

توزيع درآمد، به تشريح چگونگي سهم افراد يك كشور از درآمد ملي مي‌پردازد و درجه نابرابري موجود، بين درآمد افراد يك كشور را توصيف مي كند. با توجه به اينكه بحث توزيع درآمد همواره به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي جوامع مختلف مي‌باشد. بنابراین برنامهریزی و طراحی سیاستهای جدید در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور، نیازمند انجام یک سری مطالعات در این زمینه می باشد. اين مطالعه به بررسي عوامل تعيين كننده توزيع درآمد در ايران طي سال هاي 1375-1386 به تفكيك مناطق روستايي و شهري پرداخته است. براي ...

موضوع این رساله توسعه‌ی اقتصاد ملی درایران است. توسعه در ایران در پاسخ به مسأله‌ی عقب‌ماندگی مطرح شده و حداقل در قالب چهار واقعه از زمان جنگ‌های ایران و روس تا کنون قابل بررسی است. در این مدت توسعه نه تنها دغدغه‌ی حکومت‌ها بلکه مسأله‌ی جامعه علمی نیز به شمار می‌آمده است. با توجه به تمرکز پویش توسعه در ایران بر بعد اقتصادی آن، در این رساله توسعه‌ی اقتصاد ملی ایران مورد واکاوی قرار می‌گیرد. پس از بیان مسأله و اثبات آن، سؤال اصلی پژوهش به صورت زیر بیان شده است: توسعه‌ی اقتصادملی ...

افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه، فقر اقتصادی و پایین بودن سطح درآمد ملی کشورهای مذکور باعث شده تا جمعیت این کشورها فشار و تنگناهای اقتصادی قرار گیرند. این کشورها علی رغم داشتن منابع طبیعی مناسب و منابع بالقوه درآمدی، فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین بودن سطح دانش و آگاهی نداشتن از نحوه برداری از پتانسیل های موجود نیز مزید بر علت شده و چون تازیانه بر پیکره بی جان این کشور ها کوبیده می شود. یکی از منابعی که به صورت عمده در عصر کنونی می تواند درآمد ها ...

توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می-کند. در صورت بازتوزیع درآمد به نفع فقرا (کاهش نابرابری درآمد)، به دلیل اثر درآمد نسبی و بالا بودن میل نهایی به مصرف در این گروه، میزان مصرف جامعه افزایش می‌یابد. درمقابل به‌دلیل کاهش درآمد درمیان اقشار ثروتمند، مصرف این گروه کاهش می‌یابد اما به دلیل وجود اثر چرخ‌دنده‌ای، این کاهش، کمتر از کاهش درآمد است. لذا اقشار ثروتمند سعی می‌کنند حتی با کاستن از پس‌انداز، خود را در نزدیکی سطح ...