عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با استفاده از آزمون کرانه‌ها و آزمون عليت گرنجري به بررسی تاثیر بلندمدت متغیرهای جمعیتی (از قبیل نرخ رشد جمعیت، بهره‌وری نیروی‌کار، جمعیت شاغل، جمعیت فعال و بار‌تکفل) بر رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های سالانه 1386-1339 ایران پرداخته است. روش به‌کار رفته در این تحقیق تفاوت مهمی به لحاظ روش‌های تئوریکی و روش‌شناختی نسبت به سایر تحقیقات دارد. اولا این تحقیق از مدل تئوریکی نلسون استفاده می‌کند که رشد جمعیت و رشد درآمد سرانه را در چارچوب یک مدل دو مت ...

هوش یک مفهوم انتزاعی مربوط به عملکرد مغز انسان است که در سالهای اخیر در مطالعات مختلف، بسیار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این مطالعات سعی شده است که از طریق بررسی تفاوتهای بهره هوشی، شکاف درآمدی و ثروتی موجود در بین کشورها یا مناطق مختلف یک کشور توضیح داده شود. از نظر اقتصاددانان، دلیل اثرگذاری مثبت بهره هوشی بر درآمد سرانه این است که نخبگان قادراند زمینه ی تولید کالاها و خدمات پیشرفته را به وجود آورند و نیز کالاها و خدمات موجود را با کیفیت و کارایی بالاتری تولید ...

امروزه آلودگی به یکی از چالش‌های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است و تقریباً تمامی کشورها براساس احساس نیاز و خطر نسبت به این مسئله، به وضع برخی قوانین در سطح ملی و یا تنظیم توافق نامه‌های بین‌المللی پرداخته‌اند تا همزمان با طی کردن مراحل توسعه بتوانند سطح تخریب زیست محیطی را کاهش دهند. اثر زیان‌بار فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست به یک موضوع بحث انگیز تبدیل شده است و بدون شک، تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. اکثر مطالعات انجام شده در ای ...

توانایی دولت در مالیات ستانی و یا ظرفیت مالی پیش شرط لازم برای انجام وظایف اساسی دولت نظیر برقراری حقوق مالکیت، امنیت و تولید کالاهای عمومی است که همگی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. نگاهی ساده به میزان درآمدهای مالیاتی کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر به خوبی گویایی این واقعیت است. بسیاری از محققان نیز ضعف ظرفیت مالی دولت را یکی علل توسعه نیافتگی کشورهای آفریقایی و بر عکس توانایی بالایی ظرفیت مالی دولت را یکی از عوامل اصلی توسعه موفق کشورهای آسیایی شرقی م ...

قاچاق دارای اثرات مخرب بر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. افزایش قاچاق ضمن کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی، کاهش اشتغال را در پی خواهد داشت. همچنین گسترش فعالیت-های سودآور قاچاق به دلیل فزایش درآمد برخی از افراد موجب رشد نابرابری درآمد می‌شود. در این رساله با استفاده از روش برآورد مدل خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) به بررسی رابطه بین درآمد سرانه و قاچاق کالا برای کشور ایران بر اساس فرضیات منحنی کوزنتس، طی دوره زمانی 90-1352 پرداخته شده است. مطابق نت ...

این پایان نامه به بررسی تجربی و نظری اثرات و کارایی زیست محیطی پروتکل کیوتو بر تغییرات آب و هوایی می پردازد. مدل تئوریکی از یک اقتصاد چهار بخشی ساده استفاده می کند. جهان به سه گروه شمال،جنوب و اوپک تقسیم می شود و استفاده از سوخت های فسیلی باعث ایجاد گازهای گل خانه ای می شود. به منظور ارزیابی توافق نامه پروتکل کیوتو و اثرات آن بر روی آلودگی جهانی ما حالتی را در نظر می گیریم که کشورهای پیشرفته سقف انتشارشان را کاهش می دهند و کشورهای در حال توسعه می توانند مجوزهای انتشار خود را ...

بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصاد در تمام کشورهاست و در کشورهایی که دولت نتواند در این زمینه سیاست مناسبی در پیش گیرد بحران استطاعت اسکان پدید خواهد آمد. این مطالعه علل رشد شدید و مداوم قیمت ها در بازار مسکن کلان شهری در ایران را بررسی می کند. با توجه به اهداف پژوهش، ابتدا وضعیت تخصیص زمین شهری و ساختار بازار آن مرور می شود و اثرات سیاست محدودیت عرضه زمین شهری بر کمیابی زمین و قیمت آن در وضعیت رشد بالای جمعیت بررسی می شود، سپس مدلی برای تبیین تغییرات قیمت مسکن و زمین ...

امروزه آلودگی محیط زیست به یکی از چالش های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است. کیفیت محیط زیست عامل مهمی در فرآیند رشد به شمار می‌آیند که کاهش کیفیت آن باعث محدود شدن رشد توليد می‌شود. تولید و انتشار آلودگی (از جمله آلودگی آب) تابعی از فرآیند رشد اقتصادی کشورهاست. این موضوع در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس دنبال می‌شود که در آن رابطه بین تخریب محیط زیست و رشد درآمد توضیح داده می‌شود. آلودگی آب به عنوان یکی از مشکلات زیست محیطی، در سال‌های اخیر و همگام با توسعه جوامع و صنعتی شدن ...

امنیت غذایی به مفهوم دسترسی همه مردم درتـــمام اوقــــات به غذای کافی به منظورزندگی سالم و فعال است. گرچه در سالیان اخیر به واسطه رشد چشمگیر اقتصادی وضعیت امنیت غذایی در جهان بهبود یافته ولی هنوز افراد زیادی هستند که از سوءتغذیه رنج می برند. در گذشته تصور می شد که امنیت غذایی با رشد در تولید غذا تأمین می شود، اما تجربه نشان داد این دیدگاه صحیح نبوده و باید برای این موضوع چاره ای اندیشید. بر اساس نتایج مطالعات امنیت غذایی در سطح بین الملل عوامل موثر بر عرضه مواد غذایی شامل جم ...