عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 527

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح‌های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور از سال 1342 به بعد هر ساله توسط مرکز آمار ایران تهیه و اجرا شده و نتایج آمارگیری‌های مزبور برای سری زمانی طولانی (بیش از 30 سال) ارائه شده است . اهداف کلی طرحهای مزبور محاسبه انواع هزینه‌های خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور به منظور برآورد هزینه مصرف نهایی خانوارهای کشور و شناخت انواع درآمدهای خانوار، بررسی ویژگیهای مسکن و انواع امکانات و تسهیلات زندگی خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور می‌باشد. طرح‌های مزبور ...

در بررسی اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در این پژوهش ابتدا مروری جامع بر ادبیات موضوع تحقیق صورت گرفته است . ادبیات موضوع رشد و توزیع درآمد، مشتمل بر ادبیات قدیم رشد و توزیع است که تاثیر رشد اقتصادی را بر توزیع درآمد بررسی می‌کند. اولین محقق در این زمینه که پایه‌گذار ادبیات رشد و توزیع درآمد نیز هست کوزنتس (1955) می‌باشد. کراویس (1960)، اوشیما(1962)، پاکرت (1973)، اهلووالیا، چنری و دیگران (1974)، کلاین (1975)، اهلووالیا (1976a)، اهلووالیا (1976b)، رابینسون (1976a)، رابینسون ( ...

این مطالعه اثرات مخارج عمرانی دولت در بخش‌های کشاورزی و صنعت را بر توریع درآمد در ایران بررسی می‌کند. دوره مطالعه 1342 تا 1354 می‌باشد. اثرات این نوع مخارج بر روی تفاوت درآمد در شهر و روستا، اختلاف درآمد در بخش روستائی (کشاورزی) و نیز در بخش شهری (صنعتی) بررسی شده است . روش کلی مطالعه تشریحی است اما از آمار و ارقام کمی در هر جا که امکان‌پذیر بوده است استفاده شده است . چنین دریافت شد که بخش عمومی (دولتی) بطور سریع، همراه با افزایش فراوان مخارج عمرانی رشد کرده است . این مخارج ب ...
نمایه ها:
مخارج | 
صنعت | 
درآمد | 
ایران | 

برای توضیح تغییرات فاصله خانوار از مرکز شهر بر اساس تئوری مکان گزینی درون شهری یا "اقتصاد شهری نوین" که آنرا تابعی از سطح درآمد، نوع درآمد، اندازه خانوار و دسترسی به امکانات فرض می‌کند، مدلهایی ارائه شده‌است ، این مدلها توسط موث ، آلنسو و دیگران پایه‌گذاری شده‌است . براساس نتایج تحقیق حاضر فرضیه اول و سوم: سطح درآمد، نوع درآمد، اندازه خانوار، متوسط رفت و آمد هفتگی خانوار، دسترسی خانوار به امکانات رفاهی، آموزشی، امنیتی و خدماتی از عوامل تعیین مکان مسکونی توسط خانوار هستند تایی ...

دراین رساله ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان مناطق روستایی شهرستان دیواندره و سهم آنان در درآمد خانوار مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه بررسی نشان می دهد که نیروی کار زنان روستایی دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی است که از لحاظ اقتصادی نقش اساسی را در افزایش درآمد خانواده روستایی دارد. ...

یکی از هدفهای مهم دولتها در هر کشوری تلاش در جهت رسیدن به توزیع مطلوب درآمد است که قبل از آن باید شناخت کافی از الگوی توزیع درآمد جامعه به دست آید. عواملی که در توزیع نابرابر درآمد موثرند، عبارتند از: ویژگیهای شخصی، جنس و سن، ملیت، آموزش، بهداشت، شرایط شغلی و ... موثرترین عامل در توزیع درآمد، اشتغال است. تحقیقات نشان می دهد که، یک درصد افزایش در نسبت اشتغال حدود 1/3 درصد از سطح نابرابری و یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار، حدود 57% درصد از سطح نابرابری درآمد می کاهد. عقب م ...

اندازه‌گیری هزینه و درآمد خانوارها به علت سهم عمده مصرف خانوارها در هزینه ملی و حسابهای ملی واجد اهمیتی بسزاست ، علاوه بر این نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها کاربردهای مهم و اساسی در سنجش و ارزیابی عملکرد و نتایج تصمیم‌گیریها و سیاست‌های گذشته و برنامه‌ریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. هدف کلی این طرح بررسی الگوی مصرف خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور هر یک از استانها، تعیین میزان و سهم انواع هزینه‌ها در هزینه کل، تشخیص انواع درآمدهای خانوا ...

گرچه درآمد شهرداریهای کشور و به ویژه شهرداریهای بزرگ طی دهه اخیر از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است وی افزایش روزافزون هزینه اداره شهرها موجب شده است که مشکلات مالی شماری از شهرداریها هنوز به قوت خود باقی بماند. روند رو به رشد سریع شهرهای کشور و افزایش انتظارات مردم از شهرداریها برای ارائه خدمات به موقع از سویی و مشکلات مالی سازمانهای مذکور از سوی دیگر، موجب شده است که وزارت کشور به منظور دستیابی به شیوه‌های جهت افزایش درآمد و تعدیل هزینه‌های شهرداریها انجام مطالعات و تحق ...

در استراتژی‌های توسعه اقتصادی، توزیع متعادل و متناسب ثروت و درآمد مورد توجه قرار می‌گیرد. چرا که سطح نابرابری در توزیع درآمد بر الگوی مصرف، سطح رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی اثر دارد. در این طرح سعی شده است پس از برآورد شاخص‌های نابرابری، روند توزیع درآمد در استان در دوره 1380-1360 با روند توزیع درآمد در کل کشور مورد مقایسه قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا سطح نابرابری اقتصادی در مناطق روستایی و شهری استان پایین‌تر از سطح نابرابری اقتصادی در مناطق روستایی و شهری کشور ...