عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1051

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه 360 دانش‌آموز که در سال 1380 در یکی از مراکز پیش‌دانشگاهی شهر همدان مشغول به تحصیل بوده‌اند، شرکت داشته‌اند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه بوده و جهت دستیابی به اهداف پژوهش در دو قسمت تنظیم گردیده است. بخش اول شامل 9 سوال که در مورد مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش می‌باشد و قسمت دوم شامل 41 سوال که در 4 حیطه تنیدگی‌زا خانواده، مدرسه، جامعه و فردی بوده است. روایی پرسشنامه به طریقه اعتبار محتوا و پایایی آن به طریق مجدد کسب شده است. یافته‌های این مطالعه در 40 ...

هدف کلی این پژوهش بررسی تاریخچه و تجارب مذهبی بر پیشگیری از آسیب های رفتاری - اجتماعی نوجوانان دختر است. گروه نمونه، تعداد 300 نفر از دانش آموزان با شاخصهای ناهنجار رفتاری و عادی دبیرستانی بوده اند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه 150 نفری گزینش شدند. در این پژوهش به آزمایش این فرضیه که، نوجوانان دختر با رفتار ناهنجار نسبت به گروه کنترل از لحاظ ساختار مذهبی خانواده، نگرش و عملکرد مذهبی متفاوت هستند، پرداخته شده است. نتایج آزمون من ویتنی به کار گرفته شده در این زمی ...

دختری که در امر ازدواج قرار می گیرد در چند صورت تصور می شود: یا بالغه یا صغیره. اگر بالغه باشد یا باکره است یا ثیبه. در صغیره نیز یا باکره است یا ثیبه. اگر دختر صغیره باشد باکره بودن یا ثیبه بودن در فقه اهل بیت (ع) و مذهب حنفیه هیچ تاثیری ندارد. چرا که ملاک در مکتب اهل بیت (ع) و مذهب حنفیه در صغیره، صغیره بودن دختر است، پس پدر بر دختر صغیره ولایت دارد. و اگر دختر بالغه و ثیبه باشد بنابر مذهب حنفیه هیچ اختلافی بر عدم ولایت پدر بر دختر وجود ندارد. ولی اگر دختر باکره رشیده باشد، ...
نمایه ها:
فقه | 
شیعه | 
حنفی | 
بلوغ | 
maturity | 
دختر | 

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سلامت روانی و آمادگی بدنی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1375-1376 بوده است . در این پژوهش 80 نفر (40 نفر ورزشکار و 40 نفر غیرورزشکار) از دانشجویان به شکل نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش شده بودند. میزان سلامت روانی دانشجویان توسط پرسشنامه سلامت عمومی 60 سئوالی و میزان آمادگی بدنی آنها به وسیله آزمون پله و تعیین میزان توان هوازی بیشینه افراد مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که تفاوت بین همبستگ ...

ازدواج و گزینش همسر، یکی از عوامل مهم موثر بر بهداشت روان و شیوه زندگی افراد می‌باشد که نقش آن در کاهش نابسامانیهای فردی و اجتماعی مشخص گردیده است . به منظور برنامه‌ریزی اصولی و بالا بردن سطح آگاهی جوانان از معیارهای صحیح ازدواج شناخت نظرات آنان ضروری است . این مطالعه سعی در شناخت دیدگاه جوانان در مورد معیارهای ازدواج دارد. پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نظرات 200 نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی و مقایسه قرار داده است . ...

به منظور ارزیابی و مقایسه میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور با نرم ملی، این پژوهش به اجرا درآمد. روش تحقیق، زمینهیابی و جامعه آماری کلیه استان های کشور بود. نمونه های آماری را استان های آذربایجان شرقی، ایلام، تهران، خراسان و خوزستان تشکیل می دادند. روش آماری مورد استفاده در بخش آمار استنباطی، آزمون تک نمونه ای برای میانگین جامعه بوده است. ابزارهای اندازه گیری، چهار آزمون کشش بارفیکس به شکل خوابیده دراز و نشست به حالتی که دستها به صورت ضربدری روی سینه قرار ...

به منظور بررسی رابطه موفقیت تحصیلی با راه های مقابله با تنیدگی و جایگاه اجتماعی- اقتصادی نوجوانان دختر، تعداد 328 دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از مدارس راهنمایی جنوب، مرکز و شمال شهر تهران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون مقابله با بحران (CISS) و معدل آزمودنی ها جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین موفقیت تحصیلی و مقابله مسئله مدار از یکسو ...

هدف از این پژوهش مقایسه عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آن در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد است. 100 دانشجوی 18تا 35 ساله جامعه آزمون بودند. نتیایج حاکی از آن است که تفاوت معنی داری بین واریانس های دانشویان دختر و پیر از نظر فراوانی و ناخوشایندی عوامل ژتنیدگی زای روزمره و روش مقابله با آنها وجود ندارد. ضمنا جنس نیز نقشی در این ارتباط ندارد. بیشترین عوامل تنیدگی زای دختران سهل انگاری و بی اربی و پسران برنامه های آینده همانند شغل و ازدواج بوده است. ...
نمایه ها:
دختر | 
پسر | 

هدف تحقیق، بررسی و تعیین فراوانی و درصد افسردگی دانش‌آموزان دختر یکی از مدارس راهنمایی منطقه 3 تهران در سال 1370 به تفکیک سال‌های تحصیلی است . این بررسی به روش پیمایشی - (توصیفی) و از طریق تست "دو دووث " از کل دانش‌آموزان (1011 نفر) مدرسه مربوط انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 53 نفر معادل 14 درصد از دانش‌آموزان کلاس اول راهنمایی، 55 نفر معادل 17 درصد از دانش‌آموزان کلاس دوم راهنمایی و 88 نفر معادل 28 درصد از دانش‌آموزان کلاس سوم راهنمایی افسرده‌اند. ...