عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 578

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1-هدف پژوهش:تعیین تاثیر آموزش شنا بر میزان آمادگی جسمانی وروانی دانش آموزان دختر دوره سوم ابتدائی شهرستان چایپاره. 2-روش نمونه گیری افراد نمونه:376 نفر دانش آموز دختر دوره سوم ابتدائی شهرستان چایپاره درسال 1389انتخاب وتعداد376 برای نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند. -3روش پژوهش:این تحقیق از نوع مقایسهای است. 4-ابزاراندازه گیری: پرسشنامه - تشک استاندارد دراز و نشست- میز انعطاف پذیری- کرونومتر ، ترازوی اندازه گیری با دقت 5 گرم 5-طرح پژوهش : طرح تحقیق درنظر دارد تاثیر ...

به منظورتعیین تأثیر اجرای ساعت درس تربیت بدنی بر برخی قابلیتهای جسمانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه 15 تا 18 سال و بررسی مقایسه تأثیرات آن پژوهش حاضر به اجرا در آمده است. این تحقیق از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه رده سنی 18– 15 سال می باشدو جامعه آماری در دسترس دختران دانش آموز دوره متوسطه سال تحصیلی 87-88 منطقه داورزن می باشد که حجم جامعه آماری در دسترس طبق آمار آموزش و پرورش در سال تحصیلی 87-88 حدود 500 نفر بوده است و نمو ...

هدف از پژوهش حاضر اثر نوع و ترتیب تمرین موازی بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی (توان هوازی-توان بی هوازی-چابکی-استقامت ) وترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود.بدین منظور آزمودنی‌ها بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند ودرچهارگروه استقامتی(10نفر)،قدرتی(10نفر)،موازی استقامتی-قدرتی(10نفر)،موازی قدرتی- استقامتی(10نفر) بصورت تصادفی قرارگرفتند. آزمودنی‌ها درآزمون‌های مقدماتی توان هوازی با آزمون دوی شاتل ران وتوان بی هوازی با آزمون پرش عمودی (سارجنت)،چ ...

بررسی اثر تست فزاینده بروس بر میزان کورتیزول، IgA و آلفا-آمیلاز بزاقی در دانش آموزان دختر ورزشکارمی باشد.در این تحقیق تعداد 20 دانش آموز دختر ورزشکار سالم با سیکل عادت ماهیانه منظم به صورت تصادفی با میانگین سنی: 2±15/2 سال، قد: 1±160 سانتی متر و وزن: 3±50/55 کیلوگرم انتخاب شدند. قبل از اجرای آزمون اصلی همه آزمودنی ها دو جلسه آشنایی را برای به حداقل رساندن تأثیرات یادگیری و افزایش پایایی اندازه گیری دقیقاً شبیه آزمون اصلی در آزمایشگاه اجرا نمودند. اندازه گیری ها جهت کنترل تغی ...

پژوهش حاضر تأثیر روش نمایش را بر یادگیری و یادداری زبان انگلیسی کودکان دختر 7 تا 11 سال مورد بررسی قرار داده است. به عنوان روش پژوهش، از یک طرح آزمایشی پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل استفاده کردیم. بدین منظور، از میان جامعه ی زبان آموزان دختر موسسات غیر رسمی شهر ساری، در سنین 7 تا 11 سال، 50 نفر (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل) که جنسیت و شرایط اجتماعی-اقتصادی آنان یکسان بود انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر این روش آموزشی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر می‌باشد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 317 نفر بود که از بین جامعه‌ی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش تصادفی مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی شات، مهارت‌های اجتماعی (SSI) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (PWI) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، همبستگی کاننی و تحلیل رگرسیون ...

از آنجا که اختلال نافرمانی مقابله ای ، همزمان با شیطنت و لجبازی ، اغلب در دوره پیش دبستانی ظاهر می شود ، ( هنگامیکه بنابر یافته های موجود رفتارهای مقابله ای و نافرمانی ، به ویژه در میان کودکان رایج می باشند ) ضروری است اختلال نافرمانی مقابله ای را از رفتار نافرمانی و شیطنت و لجبازی و رفتارهای مقابله ای بهنجار بر حسب سن متمایز کنیم . این تمایز عمدتا بر شدت رفتارها استوار است . برخلاف رشد بهنجار که در آن رفتارهای مقابله ای در اولین دوره کودکی به اوج رسیده و به مرور زمان کاهش می ...

پژوهش‌حاضر‌‌با هدف بررسی‌اثر بخشی‌ارزشیابی‌توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر‌پایه‌پنجم‌ابتدایی‌منطقه‌9 شهر تهران انجام گرفت. طرح ارزشیابی‌توصیفی با استفاده از‌ارزشیابی تکوینی‌، ارزشیابی‌عملکردی‌و‌دادن بازخورد‌توصیفی‌از‌سال تحصیلی 83-1382 تاکنون به صورت آزمایشی در مدارس ابتدایی‌اجرا‌شده‌است‌. در حال حاضر کلیه‌ی مدارس ابتدایی شهر تهران در پایه های‌اول از این روش استفاده می‌کنند‌ جامعه آماری‌پژوهش‌حاضر‌محدود‌به منطقه 9 شهر تهران‌بود‌ در‌این‌پژوهش‌50‌نفر‌از‌دانش‌ ...

ارتباط میان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ با لوردوز و کمر صاف در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4کرج. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4 کرج که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند. تعداد کل آن‌ها 10500 نفر بود و نمونه آماری این پژوهش از 4 مدرسه مختلف ناحیه 4 به تعداد 380 به صورت تصادفی انتخاب شد. در اجرای آزمون انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ از دو آزمونSR ، نشستن و خم شدن برای رساندن دست‌ها به انگشتان پ ...