عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 231

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط دبی- اشل از روابط بسیار مهم و اساسی در تحقیقات هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و اکولوژیکی می باشد به همین دلیل تحقیق در خصوص این روابط از اهمیت فراوانی برخوردار است. استخراج روابط دبی- اشل که معمولا به روشهای تجربی یا رگرسیونی انجام می پذیرد بسیار زمان بر و هزینه بر می باشد همچنین با توجه به اینکه روابط دبی- اشل برای یک رودخانه می تواند منحصر به فرد نباشد لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه آشکار تر می شود. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از روش شبکه عصبی روابط دبی- اشل در رود ...
نمایه ها:
دبی | 
اشل | 

در این پژوهش ضرائب معادله نفوذ آب به خاک در شیار (فارو) از حل معادله بیلان حجم با استفاده از اطلاعات پیشروی جبهه آب تعیین گردید. آزمایش با دبی های مختلفی در محدوده دبی مینیمم مجاز الی دبی ماکزیمم مجاز صورت گرفت و برای هر دبی ضرائب و معادلات متفاوتی به دست آمد. همچنین با شبیه سازی جریان با استفاده از مدل موازنه حجم (بیلان حجم)، دو روش آبیاری، آبیاری با دبی ثابت و دبی کاهشی مورد بررسی قرار گرفت. دبی کاهشی خود در دو حالت در نظر گرفته شده است. در روش اول کاهش دبی بعد از تکمیل فاز ...
نمایه ها:
دبی | 
نفوذ | 
خاک | 

سر ریز لوله‌ای به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری جریان به کار می‌رود و از آنجایی که یک ساختمان ریزشی محسوب می‌شود، کاربرد وسیعی در مهندسی هیدرولیک دارد. از این وسیله می‌توان برای کنترل سطح آب در مزارع کشاورزی و مخازن نیز استفاده کرد. به منظور درک بهتر رفتار این نوع سرریزها در تحقیق حاضر ضریب دبی به عنوان تابعی از گروههای بدون بعد P.H، H.R و Z در نظر گرفته شده و تاثیر ارتفاع آستانه و شیب نمای بالا دست سر ریز، بر ضریب دبی، مورد مطالعه قرار گرفته است . با بهره‌گیری از نتایج 80 ...

در این تحقیق دبی موثر برای انتقال رسوبات معلق در آبراهه‌های حوزه آبخیز رودخانه زاینده‌رود با استفاده از آمار دبی و رسوب ایستگاههای هیدرومتری و رسوب‌سنجی موجود بر روی این آبراهه‌ها تعیین گردیده است . طول آمار رسوب این ایستگاهها از 6 تا 21 سال و مساحت حوزه‌های مورد مطالعه مربوط به آنها، بین 321 تا 1444 کیلومترمربع بوده است . جهت تعیین دبی موثر با استفاده از آمار رسوب و دبی متوسط روزانه مربوط به هر ایستگاه، میزان رسوب معلق روزانه برای هر سال آبی از طول دوره آماری موجود محاسبه گر ...

کشور ایران بلحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، در اکثر مناطق از اقلیمی خشک و نیمه‌خشک برخوردار می‌باشد. نحوه بارش و توزیع آن در اینگونه مناطق دارای ویژگیهای خاص بوده، بطوریکه با توجه به نحوه بهره‌برداری غیراصولی از اراضی، باران رحمت الهی ضمن تشکیل سیل، صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری را ببار می‌آورد. این مهم ارائه روشهای منطقی به منظور جلوگیری و کاهش خطرات سیل را ضروری می‌سازد. تحلیل بکار برده شده در این تحقیق براساس مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با شبکه سلولهای مربعی 50×50 متر می‌باشد. مشخصات ...

تحقیق حاضر تحت عنوان ((تحلیل رژیمی و پیشبینی دبی های سیلابی با تاکیدبر پارامترهای فیزیکی)) در منطقه ای از غرب دریاچه ارومیه (محدوده زولاچای تاگادارچای) انجام گرفته است. به این منظور 17 حوضه آبریز دارای ایستگاه هیدورومتری در منطقه مورد مطالعه، انتخاب شده که ویژگیهای مورفولوژیکی و پارامترهای فیزیکی مربوط به هر یک از آنها بررس و محاسبه شدند. داده های مربوط به دبی پیک لحظه ای، حداکثر متوسط روزانه، میانگین سالانه و ماهانه برای هر یک از ایستگاههای هیدرومتری منطقه در دوره آماری 25 س ...

سرریز کوآدراتیک یکی از انواع سرریزهای لبه‌تیز بوده که دبی عبوری از آن با ریشهء دوم ارتفاع متناسب است و به همین علت می‌تواند دبی را با دقت بیشتری اندازه‌گیری کرده و نسبت به خطای قرائت ارتفاع حساسیت کمتری از خود نشان می‌دهد. این سرریز دارای شکل پیچیده‌ای بوده و حداکثر عرض آن در قسمت پایین قرار دارد و با افزایش ارتفاع از عرض مقطع باز شده کاسته می‌شود. تحقیقات صورت گرفته بر روی این سرریز بیشتر در جهت ساده‌تر کردن شکل هندسی آن بوده تا بتوان در عمل آنرا ساده‌تر ساخت و مورد استفاده ...
نمایه ها:
ضریب | 
دبی | 

دراین تحقیق به منظور بهینه سازی رابطه دبی آب و دبی رسوب در حزوه معرف امامه ابتدا اقدام به آزمون همگنی داده ها با استفاده از روش اسمیرنف-کلموگروف گردید .پس از اطمینان از صحت و همگن بودن داده ها با استفاده از آمار دبی متوسط روزانه جریان و به کمک نرم افزار ‏‎Technical hydrology‎‏ هیدروگراف ماهانه جریان برای کل دوره آماری در ایستگاه کمرخانی واقع در خروجی حوزه امامه ترسیم و با استفاده از معادله انتقال رسوب و با در نظرگرفتن معیارهای هیدرولوژیکی ، اقیمی و بیولوژیکی از قبیل وضعیت ه ...
نمایه ها:
دبی | 
آب | 
رسوب | 

براساس روش سیلیانف، بخش اعظم استان فارس را اقلیم خشک و نیمه خشک شدید تشکیل می دهد و میزان متوسط بارندگی سالانه ایستگاه‌های باران‌سنجی استان 561/6 میلیمتر است .یکی از راه‌های سازگاری با کم‌آبی استفاده بهینه از منابع آب و افزایش بهره‌وری آب است. باید سعی کرد تا حد ممکن از نزولات جوی، جریان آبهای سطحی و منابع زیرزمینی، رطوبت خاک به نحو مطلوب و بهینه استفاده شود و این کار عملی نخواهد بود مگر با شناخت پدیده های هیدرولوژیکی مرتبط با آن. برآورد رواناب و دبی سالانه و هچنین دبی رسوب، ...