عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح با اهمیت و ضرورت ویژه‌ای که داشت با حوصله و دقت انجام گرفت . کلیه متغیرهای مندرج در پرسشنامه دانش‌آموز و دبیر در چهار بلوک Block طبقه‌بندی شدند و نسبت به اولویت و اهمیت و نقشی که در پژوهش داشتند شماره‌گذاری شدند. نخست بلوک دانش‌آموز، بعد خانواده و بعد دانش‌آموز دبیر و مدرسه و در پایان آموزشهای ضمن خدمت ردیف شدند. تمام فرضیه‌های مربوطه به دانش‌آموز که در عملکرد تحصیلی (معدل) مثل هوش ، انگیزه پیشرفت و عزت نفس نقش داشتند تایید شدند. در بلوک خانواده تحصیلات مادر و درآمد خانوا ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تعهد زناشویی با کیفیت رابطه در زنان دبیر و خانه دار تهرانی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه زنان دبیر و خانه دار متاهل و زیر 50 سال تهرانی بودند. نمونه مورد نظر شامل 90دبیر زن و 90 زن خانه دار بودکه به گونه در دسترس از این جامعه انتخاب گردید. برای سنجش تعهد از پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز، 1997) که سه بعد تعهد شخصی، اخلاقی و ساختاری را می‏سنجد و برای کیفیت رابطه از پرسشنامه کیفیت زناشویی (باسبی، لارنس و کریستنسن، 1995) استفاده شد. برای تحلیل ...

خلاصه: -1 حدود 60 درصد از اهداف شناختی دروس تربیتی متحقق گردیده و میزان آن در زنان بیشتر از مردان و در رشته‌های علوم انسانی بیش از رشته‌های علوم پایه می‌باشد. -2 حدود 70 درصد از اهداف عاطفی دروس تربیتی متحقق گردیده و تفاوت معنی‌داری بین زنان و مردان و رشته‌های علوم انسانی و پایه مشاهده نشده است . -3 بیشترین کمبود و نقص دروس تربیتی بی‌توجهی به جنبه‌های عملی در ایجاد مهارتها می‌باشد. ...

هدف این پژوهش ، بررسی رابطه سبک‌های مدیریتی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است . جامعهء آماری تعداد 369 دبیر از 49 مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه منطقهء آموزش و پرورش شهر تهران است که به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ای است ، همچنین نتایج پیشرفت تحصیلی از سایت کامپیوتری منطقه 15 آموزش و پرورش تهران دریافت شده است یافته نشان می‌دهد که میان سبک‌های رابطه مداری و کارمداری مدیران زن و مرد تفاوت معنی‌دار وجود دارد، س ...

هدف این تحقیق آگاهی نسبت به وضعیت موجود مدارس متوسطه از نظر مهارتهای شغلی و عملی مدیران (در زمینه‌های روابط انسانی، هدایت و رهبری گروهی، سازماندهی، آموزشی و پرورشی، اداری، مالی و تدارکاتی و ارزشیابی) و ارائه پیشنهادهایی جهت رفع تنگناهای مدیریتی این مدارس می‌باشد. با توجه به هدف فوق و ماهیت موضوع از روش تحقیق زمینه‌ای استفاده شده و فرضیه تحقیق در غالب سوالهای ویژه مطرح گردیده است . جامعه آماری این تحقیق را دبیرستانهای آذربایجان‌غربی تشکیل می‌دهند برای بدست آوردن نمونه مورد نیا ...

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه رضامندی زناشویی بین دبیران زن شاغل نیمه وقت و تمام وقت می پردازد.هدف کلی تحقیق، این مساله است که مشخص کند آیا تفاوت معناداری در رضامندی زناشویی دبیران زن شاغل نیمه وقت و تام وقت وجود دارد یا خیر؟نمونه مورد نظر پژوهش، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند شامل 99 دبیر نیمه وقت و 97 دبیر تمام وقت می باشد.طرح تحقیق در این پژوهش روش علی - مقایسه ای می باشد.ابزار مورد استفاده در تحقیق، شامل پرسشنامه رضامندی زناشویی ‏‎ENRICH‎‏ می باشد ...
نمایه ها:
رضایت | 
دبیر | 

توجه به عامل های نگهدارنده شغلی در مطالعه وضعیت شغلی منابع انسانی در هر سازمان و به ویژه دبیران تربیت بدنی با توجه شرایط خاص آموزش تربیت بدنی در مدارس بسیار مهم تلقی شده است. هدف از تحقیق مقایسه سه عامل نگهدارنده دبیران تربیت بدنی با غیرتربیت بدنی شهر رشت است. بدین منظور 71نفر دبیر تربیت بدنی و 213 نفر دبیر غیرتربیت بدنی جزء نمونه آماری تحقیق قرار گرفتند. ضمن اندازه گیری برخی ویژگی های فردی و شغلی مانند جنسیت، سابقه خدمت، تاهل، برخورداری از ماشین و خانه شخصی، فاصله محل سکون ...
نمایه ها:
مربی | 
دبیر | 
رشت | 

مطالعه نگرش افراد کوششی است برای شناخت رفتارهای آنان چونکه رفتارهای آدمی تا حد بسیار زیادی متاثر از نگرشها و باورهای او درباره افراد تحت سرپرستی اوست . این مطالعه چون به منظور شناخت رفتار مدیر آنهم در سازمان آموزش و پرورش که به طور قطع مهمترین و عظیم‌ترین سازمان هر جامعه محسوب می‌شود اهمیت کار را صد چندان می‌کند. به قول فیلیپ کوبز: اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع بپیوندد این تحول باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود. این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه بین نگرشه ...
نمایه ها:
نگرش | 
انسان | 
دبیر | 

این تحقیق تحت عنوان "بررسی رابطه بین سبکهای رهبری لیکرت با اثربخشی مدیران دبیرستانهای پسرانه شهر اصفهان از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 78-79" انجام گرفت . هدف اصلی تحقیق شناخت تفاوت بین سبکهای رهبری لیکرت از نظر اثربخشی و پیشنهاد سبکی اثربخش از میان سبکهای چهارگانه لیکرت بود. از اهداف دیگر این تحقیق بررسی رابطه بین هر یک از سبکهای رهبری لیکرت با اثربخشی بود. جهت تحقیق اهداف یاد شده فرضیه‌هایی به قرار ذیل مورد آزمون قار گرفت : -1 بین سبکهای رهبری لیکرت و اثربخشی مدیران تفاوت م ...
نمایه ها:
رهبری | 
پسر | 
دبیر | 
نگرش |