عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش ، بررسی متون و تصاویر کتاب های درسی سال اول دبیرستان در خصوص نقشهای منتسب به مردان و زنان و بررسی نظرات دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرتهران در مورد نقش های منتسب به مردان و زنان در کتاب های درسی و نقش آنها در انتخاب رشته ی تحصیلی شان است .برای رسیدن به هدف های فوق دراین پژوهش، کتاب های درسی سال اول دبیرستان در سال تحصیلی 1390- 1389 مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است و در ادامه مصاحبه ای با دانش آموزان سال اول دبیرستان در پایان سال تحصیلی ( خرداد ماه ...

اهمیت کتاب به عنوان قلب مرئی هر برنامه آموزشی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است (شلدن، 1988). چک لیست ارزیابی یکی از مهمترین ابزارها برای سنجش و انتخاب مواد آموزشی است. به تازگی، کتاب ها براساس چک لیست های هوش های چندگانه برای ارزیابی میزان کاربرد هوش های چندگانه در کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه پیش رو به دنبال دستیابی به دو هدف اصلی است: هدف اول ارزیابی کتاب جدیدالتالیف “Prospect One” براساس چک لیست هوش های چندگانه و بررسی نظرات دانش آموزان سال اول دبیرستان اولیه در ...

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تأثیر آموزش راهبرد رسم شکل به معلمان ریاضی پایه‏ی هفتم بر عملکرد حل مسئله‏ی دانش‏آموزان آن‏ها است. در این مطالعه 16 نفر از معلمان ریاضی پایه‏ی هفتم استان همدان به روش نمونه‏گیری در دسترس به صورت هدفمند انتخاب و به دو گروه 8 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. هر یک از معلمان گروه آزمایش نیز به تصادف دو کلاس پایه‏ی هفتم خود را یکی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه گواه انتخاب نمودند. معلمان گروه آزمایش 12 جلسه تحت آموزش راهبرد رسم شکل قرار گرفته ...

مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار، به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها درسازمان های مختلف به کار گرفته می شوند. با به کارگیری این مدل ها، ضمن این که یک سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، امکان مقایسه عملکرد خود با سایر سازمان ها و به ویژه با بهترین آنها را خواهد داشت.بدین منظور پژوهش حاضرتحت عنوان «بررسی میزان آگاهی مدیران ازمدل مدیریت تعالی EFQM درمدارس متوسطه اول دخترانه دولتی شه ...