عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی از انجام این پژوهش این است که مدیران دریابند که با اتخاذ چه شیوه‌ها وتدابیری می‌توانند موجبات برانگیختگی کارکنان و افزایش روحیه در آنان را پدید آورند؟ کدام ویژگی رفتاری مدیران بیشتر مطلوب نظر کارکنان قرار خواهد گرفت ؟ برای تحقق اهداف فوق‌الذکر الف - مقیاسی از نوع ترتیبی که مشتمل بر 30 عبارت (15 ویژگی مطلوب و 15 ویژگی نامطلوب ایران)بود انتخاب گردیده و در اختیار دو گروه 100 نفری از معلمین دبیرستانهای دخترانه قرار داده شد. نحوه انتخاب گروههای نمونه -1 از نظر تعداد، برا ...

هدف اساسی از انجام این پژوهش این است که مدیران دریابند که با اتخاذ چه شیوه هاوتداابیری می توانند موجبات برانگیختگی کارکنان و افزایش روحیه در آناان را پدید آورند؟ کدام ویژگی رفتااری مدیران بیشتر مطلوب نظر کارکنان قرار خواهد گرفت ؟ برای تحقق اهداف فوق الذکر الف - مقیااسی از نوع ترتیبی که مشتمل بر 30 عبارت ( 15 ویژگی نامطلوب ایران ) بود انتخااب گردیده ودراختیار دوگروه صد نفری از معلمین دبیرستانهای دخترانه قرارداده شد. نحوه انتخاب گروههای نمونه 1- از نظر تعداد،برای تعیین تعداد آز ...

در این تحقیق ابزار جمع‌آوری اطلاعات یک مقیاس 15 سوالی از نوع لیکرت می‌باشد. متغییرهای مستقل، ویژگیهای شخصی افراد از قبیل سن، جنسیت ، سابقه خدمت ، تحصیلات و بومی یا غیر بومی بودن می‌باشد و متغیر سازمانی تعهد سازمانی است . با برآورد خطای استاندار میانگین نمونه، میانگین جامعه با احتمالات مختلف محاسبه شد. برای اثبات معنادار بودن اختلاف میانگین نمونه از آزمون پارامتری t استفاده شده است . در این تحقیق بجای استفاده از فرضیه از 5 سوال استفاده شده است ، که بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها ...

چکیده ندارد.

بیماری سرطان علیرغم دهها سال تحقیقات مستمر هنوز یک معضل بزرگ در جهان به شمار می رود . سرطان گردن رحم چهارمین سرطان شایع در زنان است . لذا لازم است که زنان با آموزش صحیح از طریق موثرترین شیوه آموزش با اصول پیشگیری از سرطان گردن رحم و اهمیت تشخیص زود رس آن آشنا شده و در برنامه های غربالگری شرکت فعال داشته باشند . این بررسی به منظور تاثیر دو روش مختلف آموزشی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دبیران زن در زمینه پیشگیری از سرطان گردن رحم در شهر تبریز در سال 1378 انجام شده است . این پژوهش ...

مطالعه تغییرات بیولوژیکی اندکسهای خونی نشانگر این نکته است که در تفاوتهای جغرافیایی نژادی، اقتصادی در رژیم غذایی، مقادیر این شاخصها متفاوت است. کشف این تفاوتها در بررسی، ارزیابی و درمان بیماریهای کم خونی و پلی سیتمی در هر جامعه کمک خواهد کرد. این کار رادر جامعه دختران و پسران سالهای اول و دوم دبیرستانی شهرستان کاشان انجام دادیم تا بر اساس مقادیر طبیعی برخورد مناسبتری با بیماران مذکور داشته باشیم. حدود اعتماد شاخصهای مختلف خونی را در پسران و دهتران تعیین کرده و با حد طبیعی مق ...

چکیده ندارد.