عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 223

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیچیدگی و گستردگی جامعه انسانی در عصر کنونی، وجود رسانه های جمعی را در صحنه مناسبات جمعی انسان ها امری اجتناب پذیر نموده است. رسانه در زندگی، نقش فرآیند هویت سازی، لذت بخشی و ساختمند شدن زندگی روزمره را ایفا می کنند. اغلب آنها در کنار آن واقعیتی که وجود دارد یک واقعیت نمادین برای ما می سازند. رسانه ها از جمله تلویزیون می توانند برداشت ها و تصاویری از زندگی و سبک آن ترسیم و ترویج کنند، و بر ارزش ها و نگرش هایی که منجر به شکل گیری یک نوع رفتار و سبک زندگی مصرف می شود تاثیر بگذا ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جو سازمانی دبیرستان های ناحیه یک شهر شیراز و رضایت شغلی دبیران آنها در سال تحصیلی 90-89 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و همچنین بر حسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی است که در این راستا به دو محور اصلی پژوهش پیمایشی و همبستگی توجه شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت و رضایت شغلی مقدس برگرفته از مدل ویژگی های شغلی هاکمن و والدهام بوده است. برای تایید روایی پرسشنامه ها از ن ...

این پژوهش با بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی از سوی معلم و کتابدار در دو دبیرستان هوشمند، تاثیر آموزش این مهارت ها را بر دانش آموزان بررسی کرده است و سعی در یافتن فرد مسئول این آموزش ها را در مدارس دارد. برای این منظور از میان دوازده مدرسه هوشمند شهر تهران، دبیرستان های دخترانه مورد بررسی قرار گرفت و دبیرستان آبسال و ندای آزادی که از شباهت بیشتری به لحاظ زیرساختهای فناوری اطلاعات وسابقه هوشمند بودن مدرسه برخوردار بودند، انتخاب شدند. در دبیرستان آبسال کتابد ...

طی چند سال اخیر، تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر خودکارآمدی بر فرآیند تعلیم و تعلم انجام پذیرفته است. اکثر این مطالعات در محیطی انجام گرفته اند که زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم محسوب می شود و تعداد چنین تحقیقاتی در محیطی که انگلیسی بعنوان زبان خارجی مطرح است کمیاب می باشند. همچنین، نتایج تحقیقات بعمل آمده در این زمینه آنقدر متنوع می باشد که نیاز به انجام تحقیق بیشتر را بیش از پیش ضروری می نماید. بنابراین، تحقیق حاضر احساس خودکارآمدی معلمان زبان انگلیسی دوره دبیرستان را در رابطه ...

موضوعی که در سال های اخیر توجه مسئولان را به خود جلب کرده این است که دانش آموزان پس از ورود به دانشگاه به ویژه در سال نخست با افت تحصیلی قابل ملاحظه ای نسبت به محیط مدرسه روبرو می شوند. کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب خسارت های زیادی را به دانشجو، خانواده وی، دانشگاه و جامعه وارد می کند. هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشگاه بر اساس ویژگی های شخصیتی، سوابق تحصیلی و ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع توص ...

لازمه درک کامل مفهوم مرگ ، درک هر یک از مولفه های ثبات،عمومیت و فقدان کنش وری می باشد.درک مولفه ثبات با رسیدن به تفکر عملیات عینی و درک مولفه های عمومیت و فقدان کنش وری با رسیدن به تفکر انتزاعی امکان پذیر می باشد.در درک هر یک از این مولفه ها میزان رشد شناختی و عوامل محیطی تاثیر دارند.تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه تحولی درک مولفه های مفهوم مرگ در دانش آموزان نابینای پایه های چهارم ابتدایی،دوم راهنمایی و سوم دبیرستان صورت گرفته است. تعداد کل آزمودنی ها در هر پایه تحصیلی 1 ...

یکی از عالی ترین و در عین حال پیچیده ترین جلوه های اندیشه ی بشری تفکر خلاق و آفریننده ی اوست هر چند این توانایی به طور ذاتی و بالقوه در انسان به ودیعه نهاده شده است اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است . بر این اساس هدف این تحقیق ، تعیین تاثیر روش حل مسئله بر درک مفهومی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان شهرستان بوکان در درس فیزیک ، مبحث حرکت شناسی می باشد. روش تحقیق ازنوع نیمه تج ...

یکی از تحولات اخیر در ایران نگارش تعدادی سندهای توسعه ملی بوده است که با استفاده از آنها بتوان سیاستهای توسعه ای ایران را طی سالهای آینده مشخص نمود. با وجود این تحول در سطوح بالا، به نظر می رسد می بایست تلاشهایی صورت گیرد تا آموزش ملی زبان در قالب چهارچوب معرفی شده در این اسناد تعریف گردد. از آنجا که آموزش ملی زبان انگلیسی حاوی مولفه های مختلفی از جمله ارزشیابی می باشد، این تحقیق در پی آن است تا با استفاده از روش مبتنی بر شواهد در حوزه ارزشیابی برنامه توصیه هایی را جهت طراحی ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان شیوع سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان شهرستان سرعین واقع در استان اردبیل انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان مدارس دولتی شهرستان سرعین در سال 1390 به تعداد 1451 (827 نفر راهنمایی و 624 نفر دبیرستان) است. حجم نمونه 400 نفر دانش آموز (200 دختر و 200 پسر)، به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد پژوهش پر ...