عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش بررسي رابطه خودارزيابي مديران با ارزيابي دبيران از مديران و مقايسه نمرات خودارزيابي مديران با ارزيابي دبيران از مديران در هر يك از ابعاد و در كل بود. به همين منظور نمونه آماري شامل 100 نفر مدير و 300 نفر دبير از نواحي چهارگانه شهرستان شيراز به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل دو پرسشنامه، پرسشنامه خودارزيابي مديران (شامل سبک مديريت، برنامه ريزي، مديريت زمان و تفويض اختيار) و پرسشنامه دبيران در ابعاد فوق الذکر بود. ضرايب پايايي و روايي ابزار محاسبه شد و نتا ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نظام فعلی ارزشیابی بر عملکرد دبیران دوره اول متوسطه شهرستان بجنورد پرداخته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است در این مطالعه که به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دبیران دوره اول متوسط اول جزء جامعه آماری تحقیق می باشند. در پژوهش حاضر با توجه به حجم نمونه، نمونه گیری بصورت تصادفی ساده از کل جامعه آماری انجام شد و در نهایت 187 پرسشنامه جمع آوری گردید. مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در این پروژه پرسشنامه می باشد. در ...
نمایه ها:

عصر اول عباسی را می توان دوران نیرومندی خلافت ، شکوفایی حکومت و دستگاههای اداری و نظامی دانست. یکی از مشخصه های عصر اول عباسی حضور ایرانیان در حکومت بود ، ایرانیان به تقلید از حکومت ساسانی خلفا را ترغیب به تأسیس دیوان های بسیاری از جمله دیوان رسائل نمودند كه به کارمندان آن دبیر یا کاتب گفته مي شد ، نزدیکی آنها به دستگاه سیاست و ارتباط تنگاتنگی که گاه از نیاز حکومت ناشی می شد تأثیرگذاری دبیران بر رویکردهای سیاسی را امری اجتناب ناپذیر نمود. در مورد كاتبان بايد گفت كه آن ها پس ا ...

دولت ساسانی دارای اهمیتی بسیار در تاریخ ایران است؛این اهمیت نه ازآن جهت که این دولت توانسته چندین قرن بر ایران زمین حکومت کند،بلکه اهمیت آن بیشتر به دلیل وجود یک سیستم دیوان سالاری پیشرفته بود که حکومت‌های بعدی آن را سر مشق خود قرار دادند. مسلمانان پس از فتح ایران برای اداره این سرزمین وسیع ناچار به استفاده از برخی کارگزاران ایرانی بودند، زیرا خود تجربه حکومت‌داری در سطحی وسیع و بر اقوام و ملل دیگر را نداشتند.دبیران ایرانی که یکی از طبقات مهم و کار‌آمد دولت ساسانی را شکل داده ...

موضوع تحقیق رویکرد کیفی و کمی شناسایی عوامل موثر بر میل به ماندگاری با انگیزه دبیران تربیت بدنی و ورزش در استان کرمانشاه با استفاده از روش تحقیق آمیخته می‌باشد. لذا با توجه به ماهیت موضوع؛ از نظر روش پژوهش میدانی و کاربردی و به لحاظ آماری از نوع تحلیلی می-باشد و جامعه آماری در این پژوهش تعداد 750 نفر از دبیران زن و مرد ورزش استان کرمانشاه که با استفاده از جدول مورگان 250نفر به صورت حجم نمونه انتخاب شده‌اند. در این پژوهش متغیر میل به ماندگاری و متغیر ملاک رویکرد کمی و کیفی م ...

چکیده هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه هوش سازمانی با کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر شیراز بوده است. روش تحقیق همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دبیران مرد متوسطه ناحیه 4 شیراز است. حجم نمونه 250 نفر بوده است. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه هوش سازمانی (آلبرخت، 2003) کیفیت زندگی کاری (والتون، 1973) و رضایت شغلی (کندال و هالین 1969) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، تداوم نمودار،‌میانگین و انحر ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضع موجود نظام ارزشیابی عملکرد دبیران مدارس متوسطه‌ی استان کردستان و اینکه این نظام چقدر پایایی و روایی لازم را داراست. همچنین طراحی یک مدل ارزشیابی عملکرد و تعیین ویژگی‌های مدل ارزشیابی مناسب با شرایط جامعه‌ی معلمان ایران است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران و معلمان ومدارس متوسطه‌ی استان کردستان در سال تحصیلی 88-87 است که با توجه به محاسبات آماری و هدف پژوهش 300 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از 5 منطقه‌ی جغرافیایی استان کردستان ان ...

چکیده هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 4شیراز می باشد .نوع تحقیق توصیفی ا زنوع همبستگی است و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 4 که در سال تحصیلی 91 ـ 1390 مشغول به تدریس می باشند،و تعداد آنها بالغ بر 335 نفر می باشد . جهت تعیین نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد و تعداد 180 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید و مورد آزمون قرار گرف ...

چکیده از مهم‌ترین اهداف نظام آموزشی هر جامعه‌ای تربیت افراد به‌منظور ایجاد رشد و تحول، متناسب با فضای رقابتی جهان می-باشد. بدیهی است معلمان به‌عنوان عنصر کلیدی، در فرایند آموزش‌وپرورشنقش مهمی را عهده‌دار هستند؛بنابراین فرسودگی شغلی معلمان، می‌تواند آسیب‌هایجبران‌ناپذیری را متوجه نظام آموزشی نماید. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در فرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع متوسطه استعدادهای درخشان می‌باشد. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش بنیادبخشی نظریه انجام‌شده است. ...
نمایه ها: