عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: افراد داوطلب به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی ارائه خدمات، نقش اساسی در مدیریت رویدادهای ورزشی و سایرفعالیت‌ها ایفا می‌کنند. هدف از این مطالعه بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار از اثرات داوطلبی با تأکید بر رویدادهای ورزشی بود. روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار که حداقل یک تجربه مشارکت داوطلبانه را در دو سال گذشته داشتند و نمونه آماری به صورت کل‌شمار و هدف‌مند انتخا ...

داوطلبان یک سرمایه با ارزش برای بسیاری از رویدادهای ورزشی هستند که نسبت به کارکنان تمام وقت، به کاهش هزینه‌ها و تأمین بودجه رویدادهای ورزشی کمک بسیاری می‌کنند. آگاهی از رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان و عوامل اثرگذار بر آن‌ها به برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در جذب، مدیریت و حفظ آنان، کمک می‌نماید. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط اخلاق کار با رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان ورزشی دوازدهمین المپیاد دانشجویی دانشگاه‌های کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامع ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های رهبری مدیران ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها با رضایتمندی داوطلبان انجمن-های ورزشی دانشگاه‌های کشور بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان داوطلب انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌های مناطق ده گانه کشور بودند. بر اساس جدول مورگان، 231 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(231=n) که از این میان، نتایج مربوط به 208 پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این پژوهش از دو پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) با 41 سوال از نوع مقیاس 5 ارزشی لیکرتی(از ...
 
نیروهای داوطلب یکی از ارکان اصلی خدمات رسان در سازمانهای ورزشی خصوصاً سازمان های ورزش های تفریحی محسوب می شوند.هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت داوطلبان ورزش همگانی کشور می باشد. روش تحقیق توصیفی – مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران فدراسیون ورزش همگانی، کارشناسان ورزش همگانی اداره کل تربیت بدنی مراکز استان های کشور و صاحبنظران در حوزه‌ی ورزش همگانی تشکیل دادند. تعداد نمونه در تحقیق حاضر برابر با جامعه 110 نفر در نظر گرفته شد.ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای ...