عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 155

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تاثیر فرایندهای متفاوت در افزایش میزان انرژی قابل متابولیسم دانه، چهار نوع فرآیند متفاوت شامل، خیساندن دانه جو با آب در 4 سطح زمانی (8، 12، 16 و 24 ساعت)، فرآیند اثر محتویات شکمبه بر روی دانه جو در 3 سطح زمانی (8، 12 و 16 ساعت)، فرآیند اثر افزودن آنزیم تجارتی (bio-feed) در 4 سطح وزنی 0/25، 0/5، 1 و 2 گرم و فرآیند افزودن آنزیم حاصل از کشت قارچ "تریکودرما" و "بریده" در 4 سطح وزنی، بر روی دانه جو صورت گرفت × سپس مقادیر انرژی کل (GE) انرژی قابل متابولیسم ظاهری (TME)، انر ...

پژوهش در سال زراعی77-1376در دو مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه و کوشکک انجام گرفت. در هر مزرعه25 رقم گندم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت و مورد ارزیابی قرار گرفت.41 صفت در5 مرحله نمونه برداری اندازه گیری شد. نمونه بردار ها در مراحل پنجه زنی(SI) ، رشد طولی ساقه(S2)، ظهور خوشه و گلدهی(S3)، خمیری شدن دانه(S4) و رسیدن کامل دانه(S5) انجام شد. پس از انجام تجزیه واریانس صفاتی که دارای اثر معنی داری بودند از نظر همبستگی ژنوتیپی با عملکرد ...

در این بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت عوامل متغیر این تحقیق عبارتند از درصد اختلاط پوست دانه آفتابگردان با چوب در چهار سطح(0 ، 15 ، 30 و 100 درصد) و میزان چسب در سه سطح (9 ، 11 و 13 درصد)و زمان پرس در دو سطح (5 و 7 دقیقه) و بقیه عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که افزایش 15 درصد پوست دانه آفتابگردان به خرده چوب باعث افزایش مقاومت خمشی تخته ها به میزان 5/17 درصد نسبت به تخته ساخته شده از خرده چوب خالص شده است ...

به منظور تعیین روابط همبستگی بین سرعت و دوره پر شدن دانه با صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد و پی بردن به آثار مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف بر سرعت پر شدن دانه تعداد 93 زقم برنج در سال زراعی 1380 در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت در قالب یک آزمایش مشاهده ایی مورد بررسی قرار گرفتند. خوشه های مربوط به ساقه های اصلی علامت گذاری شد و 10 روز بعد ازگرده افشانی در فواصل 3 روزه برداشت شدند. صفات مهم فیزیولوژیک نظیر مساحت برگ مقدار کلروفیل وزن خشک دانه در یک مدل چند جمله ای ...

به منظور بررسی اثرات تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی، راندمان مصرف آب ، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم رشد محدود و نامحدود سویا، آزمایشی در سال زراعی 1372 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی، با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع فلاورجان اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی دو رقم سویا به نامهای ویلیامز (رشد نامحدود) و هابیت (رشد محدود) و هفت تراکم کاشت بود. نتایج نشان داد که مراحل نمو ارقام سویا در تراکم‌های مختلف ...

در این تحقیق خواص فیزیکی، مکانیکی و آیرودینامیکی موثر در فرآوری دانه و مغز آفتابگردان به عنوان تابعی از واریته (سه رقم به نامهای آذر گل، شاهرودی و فندقی)، رطوبت (محتوای رطوبتی 3-14%) و اندازه (در سه سطح بزرگ، متوسط و کوچک) اندازه گیری و تعیین شد. در بخش اول این تحقیق، خواص فیزیکی دانه و مغز آفتابگردان در سه مقوله خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی مطالعه شد. نتایج نشان دادند که تمامی پارامترهای هندسی مورد مطالعه برای هر سه واریته دانه و مغز مورد مطالعه با افزایش رطوبت و اندازه افزایش ...

چکیده به منظور ارزیابی تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین رقم KSC403 آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در تابستان سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان به اجرا درآمد. در این آزمایش دو فاصله ردیف کاشت 60 و 75 سانتی‌متر به عنوان فاکتور اصلی و چهار سطح تراکم 50000، 70000، 90000 و 110000 بوته در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. اثر فاصله ردیف کاشت بر ارتفاع گیاه، شاخص سطح ب ...

دو مطالعه به منظور تعیین ریزمغذی ها عوامل ضد تغذیه ای و قابلیت هضم ظاهری پروتئین و اسیدهای آمینه موجود در دانه گاو دانه خام و عمل آوری شده و بررسی امکان استفاده از آن در جیره جوجه های گوشتی انجام شد. دانه های گاودانه از مزارع شهرستان کامیاران استان کردستان ایران جمع آوری شدند. روش های عمل آوری عبارت بودند از اتوکلاو کردن دانه اتوکلاو کردن پودر پختن و تیمار اسیدی. ترکیبات شیمیایی انرژی قابل سوخت و ساز میزان مواد معدنی اسیدهای آمینه کاناوانین و تانن دانه های گاودانه خام و عمل آ ...

در این بررسی میزان هتروزیس ، ضریب وراثت پذیری عمومی، همبستگی های فنوتیپی، ژنوتیپی و چندگانه صفات مختلف 12 لاین اینبرد و 8 سینگل کراس حاصل از تلاقی آنها مطالعه و بررسی شد. همچنین تجزیه علیت برای عملکرد دانه، اجزای آن و برخی از صفات مورفولوژیک بوته برای لاینهای اینبرد، سینگل کراسها و خصوصیات لاینهای اینبرد با عملکرد سینگل کراسها انجام شد. این بررسی در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1374 در مزرعه مرکز آموزش کشاورزی کرمان اجراشد. نوزده صفت شامل تعداد برگ بالای بل ...
نمایه ها:
ذرت | 
صفت | 
کرمان | 
1374 | 
دانه |