عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با هدف بررسی فرصتها و چالشهای توسعه دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران در رشته مدیریت انجام شد. در این تحقیق پس از مرور ادبیات موضوعی، تعدادی از عوامل بعنوان فرصتها و تعدادی از عوامل بعنوان چالشهای تولید دانش مدیریت شناسایی شد. سپس این عوامل در پرسشنامه باز بصورت سوالی از 18 متخصص و استاد رشته مدیریت ارزیابی شد. در بخش اول و پرسشنامه باز با استفاده از روش دلفی عوامل بررسی شد و با اجماع بین اساتید و خبرگان 19 عامل شناسایی شد. این عوامل به ترتیب عبارت بودند از فرصت ...

هدف تحقیق حاضر بررسی همبستگی بین میزان دانش مدیریت مدیران با مدل تصمیم گیری آنان در شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان می باشد . این پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعی و روش همبستگی و با انتخاب 120 نفر از مدیران انجام گرفته است . برای جمع آوری اطلاعات از 2 پرسشنامه محقق ساخته، بعد از تعیین روایی و پایایی آنها استفاده گردید و برای توصیف داده ها از انواع شاخصهای آماری از جمله فراوانی، درصد فراوانی،آمارهای توصیفی، انواع جداول و نمودارها و جهت تعیین همبستگی از آزمونهای پیرسون و همبستگی ...

این پژوهش با هدف اصلی«بررسی‌عوامل موثر بر خدمات به هنگام امداد و نجات هلال احمر» و اهداف فرعی شناخت تأثیر توانایی تخصصی امدادگران، اطلاع رسانی به موقع، برخورداری از نیروهای آماده و جایگزین، امکانات و تجهیزات آموزشی، حمایت مدیریت و سازمان، دانش مدیران و همیاری و همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها بر خدمات به هنگام امداد و نجات هلال احمر،با روش پژوهش توصیفی-پیمایشی در جامعه آماری کلیه امدادگران امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران(1855 نفر) انجام شده است. با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ت ...