عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانش هرسازمان یکی از منابع اصلی آن سازمان می باشد و مانند سایر منابع سازمان بهره وری مناسب از آن باید در نظر گرفته شود یکی از ابزارهای مطرح در بهره وری از دانش در سازمانها نگاشت دانش و در حالت خاص نقشه دانش است. در این تحقیق مدلی برای بهبود روند تولید نگاشت های دانش پیشنهاد شده است. در این مدل برای افزایش اثر بخشی و کارآیی نگاشتهای دانش بر سه ورودی در فرآیند تولید نقشه های دانش تاکید شده است: 1-استفاده از سیستمهای تفکر خلّاق 2-استفاده از مفاهیم رصد جریان دانش ازطریق شبکه ...

موضوع اصلی این تحقیق " تولید دانش" و مسئله اساسی آن، بررسی رابطه "ارتباطات علمی بین سازمانی" با "تولید دانش" است و جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر نیز سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارکرد ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی ناجا در رابطه با تولید دانش انتظامی است. چارچوب نظری تحقیق، نظریه کنشگر- شبکه لاتوراست که جهت تنظیم فکر از چارچوب اجیل پارسونز، نیز به عنوان یک وسیله تحلیلی جهت نیل به ترکیب نظری بهره گیری شده است. فرضیه اساسی تح ...

مسئله ی تولید علم یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در حال حاضر در کشورهای درحال توسعه به طور جدی مطرح می باشد.این مسئله ی مهم در جامعه ی ما نیز جای خود را پیدا کرده و مد نظر مسئولان و دانشمندان کشور قرار دارد.حال در میان سازمانها و مراکز مختلفی که در مسیر تولید علم سهم بسزایی دارند،نهاد آموزش عالی نقش برجسته تری را ایفا می کند.در حقیقت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور، باید با کمک نیروی انسانی خود که اساتید و دانشجویان هستند،چرخه ی علمی کشور را به سمت تولید بیشتر هدایت ک ...

هدف اصلی در این پژوهش بررسی عوامل موثر بر روحیه علمی دانشجویان کارشناسی ارشد است. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظریه‌های مرتن و هگستروم تدوین شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نیز عبارتند از: علاقه به رشته تحصیلی، ارزیابی دانشجویان از حمایت‌های دانشگاه از فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی آنان، میزان امکانات آموزشی دانشگاه، ارزیابی دانشجویان از همکاری‌های اساتید با آنان، ارزیابی دانشجویان از دیدگاه اطرافیان نسبت به رشته تحصیلی‌شان و رشته تحصیلی دانشجو. جامعه‌ی آماری پژوهش دانشجویان ک ...

قرآن،خود و همه کتب آسمانی را کتاب هدایت معرفی می کند و گاه برای نیل به این هدف، هدایت، از گزاره های علمی استفاده می نماید.یکی از گزاره های علمی قرآن، اشاره به وجود موجود زنده در آسمان است.رساله حاضر این مسأله را از دیدگاه قرآن و حدیث و علم مورد بررسی قرار داده است. این رساله نشان می دهد که آیاتی از قرآن،اشاره به وجود حیات و حیات هوشمند در آسمان نموده است (29/شوری، 49/نحل و...)احادیث نیز با صراحت بیشتری به این مطلب اشاره می کند. از دیدگاه علمی نیز وجود این موجودات با احتمال ف ...
نمایه ها:
حیات | 
آسمان | 
قرآن | 
حدیث | 
روایت | 
حدیث | 
زندگی | 
وجود | 
قرآن | 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مو لفه های برنامه درسی پنهان با شکل گیری هویت علمی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 89-1388 انجام گرفته است.و از جمله تحقیقات توصیفی از نوع زمینه یابی(پیمایشی) و مقطعی می باشد. در این پژوهش جامعه آماری متشکل از تمام دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 89-88 به تعداد 1079 نفر بوده که از آن میان نمونه ی آماری شامل 127 نفر به صورت تصادفی نسبی انتخاب شده اند و با استف ...

در طول دو دهه گذشته تلاش‌های بسیاری برای تکامل وپیشرفت کیفیت میراث‌های ژئومورفولوژیکی درزمینه‌های مختلف صورت گرفته است. مکان‌های ژئومورفیک به عنوان چشم اندازها و فرایند‌های ژئومورفولوژیکی می‌باشند که دارای ارزش‌های اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی- تاریخی، علمی و زیبا شناسی بوده و به واسطه درک انسان از عوامل اجتماعی، تاریخی، زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی تعریف می‌شوند بنابراین زیر بنای همه کا‌لاهای توریستی، همین چشم اندازها و فرایندهای ژئوموفولوژیکی هستند که تحت تاثیر این چهار معیار قر ...

هدف اصلی این رساله طراحی ابزاری جهت سنجش دانش تدریس معلمان آموزش زبان انگلیسی می باشد. به علاوه، ابزار سنجش طراحی شده در این مطالعه برای بررسی ارتباط میان دانش تدریس معلمان آموزش زبان انگلیسی و تدریس متفکرانه و نیز ارتباط این دانش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت. در راستای این اهداف پژوهش، ابتدا یافته های ادبیات مربوطه در کنار داده های جمع آوری شده از معلمان آموزش زبان انگلیسی و نیز متخصصین آموزش زبان مبنای نظری لازم جهت طراحی الگوی ده عنصری را فراهم آورد. ...

مواد شوینده به شکل قرص، که در اواخر دهه 90 میلادی به بازارها عرضه شدند، با استقبال مناسبی از جانب مصرف‌کنندگان مواجه شدند. شکی نیست که این شکل از مواد شوینده، فرصت مغتنمی برای صنعت شوینده است تا هرچه بیشتر به سمت مصرف سازگارتر با محیط زیست حرکت کند. قرص‌های شوینده و فرآیند ساخت آنها، مزایای فراوانی نسبت به پودرهای حاصل از فرآیند خشک‌کن پاششی دارند: کاربرد آنها برای مصرف ‌کننده بسیار راحت‌تر است، مواد شیمیایی رها شده از آنها به محیط زیست کمتر است، و فرآیند ساخت آنها در مقایسه ...