عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارمغان دین برای بشر شادی، بهجت و سرور به معنای واقعی و عمیق آن می باشد. دین هم بشر را باشادی واقعی آشنا کرده و هم راه رسیدن به آن و بهره مندی کامل از آن را پیش روی او نهاده است. اما ازآنجا که بسیاری از مردم چنین می پندارند که دینداری با زندگی شاد منافات دارد و کسانی که دیندارترند از شادی کمتر در زندگی برخوردارند، لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی میزان تاثیر دیانت (دانش، نگرش و رفتار دینی) بر شادی دانش آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان صورت گرفته ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج صورت گرفته است، که متغیرهایی مثل: سن، جنس، تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر، نظارت والدین، تعهد و دلبستگی به خانواده، درآمد خانواده و ... مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 12634 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر یاسوج که با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از لیست دانش آموزان بوده و به وس ...