عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی بر روی 336 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر تهران انجام گرفته است . برخی از یافته‌های این بررسی عبارتند از: -1 حدود 50 درصد پاسخگویان مطالعات روزانه دارند. -2 روزنامه همشهری و مجله خانواده بیشترین درصد خوانندگان را (در میان افراد نمونه) به خود اختصاص داده‌اند. -3 مهمترین دلایل علاقه‌مند شدن پاسخگویان به مطالعه عبارتند از: گذراندن اوقات فراغت ، توصیه خانواده، توصیه معلم، نداشتن سرگرمیهای دیگر. -4 44 درصد پاسخگویان عضو هیچ کتابخانه‌ای نی ...

هدف پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای خانوادگی (بعد خانواده) با افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اردبیل است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر سه سال اول دبیرستانهای شهر اردبیل در سال تحصیلی 1373 است که 310 نفر از میان آنها به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 29 درصد پسران دبیرستانهای شهر اردبیل افت تحصیلی دارند و میان بعد خانواده دانش‌آموز و وضعیت تحصیلی آنها در سطح 99 درص ...

این پژوهش به‌صورت توصیفی بوده و برای آگاهی از کمیت و کیفیت فعالیت‌های مختلف نوجوانان پسر شهرستان "اهواز"، مقایسه شیوه‌های مختلف گذران اوقات فراغت آن‌ها (از لحاظ سن، پایه تحصیلی، شغل پدر و ...) و کمبودها و پیشنهادهای نوجوانان پسر و ارائه پیشنهادهای تکمیلی اجرا گردیده است . جامعه مورد تحقیق از 1238 دانش‌آموزان پسر دوره‌های راهنمایی شهرستان اهواز تشکیل گردیده که براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی گزینش گردیده‌اند. متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: سن، پایه تحصیلی ...

مطالعات قبلی، میزان شیوع شکاف کام و لب را در برخی کشورها و نیز برخی نقاط ایران نشان داده‌اند هدف از این تحقیق جمع‌آوری اطلاعات و بررسی میزان شیوع شکاف کام و لب در بین دانش‌آموزان پسر 9 ساله شهر کرمان بود. در این مطالعه 6087 نفر مورد معاینه قرار گرفتند که در گروه مطالعه میزان ابتلا به شکاف کام و لب (0/18 درصد)، یعنی 1/553 و شکاف تحت مخاطی 0/09 درصد یعنی 1/1014 و میزان زبان کوچک دوتایی 1/126 بدست آمد. بیشتر شکافهای لب به صورت یکطرفه در طرف چپ و به صورت کامل بو ...

در مورد سئوال اول براساس داده‌های بدست آمده تعداد دانش‌آموزان دختر بزهکار در مقطع راهنمائی بیشتر از دانش‌آموزان پسر بزهکار محاسبه شده است چنانچه 64 درصد کل دانش‌آموزان جامعه آماری دختر و 36 درصد آنها پسر بوده است . در مورد سئوال دوم وضعیت محیط خانوادگی دانش‌آموزان نمونه آماری طوریست که حدود 50 درصد آنها در خانواده‌های 5 و6 نفره زندگی می‌کنند. بیشتر دانش‌آموزان فزرند اول و وسط خانواده‌هایشان می‌باشند و حدود 10 درصد والدین آنها یا معتاد بوده یا فوت کرده یا از خانواده آنها جدا ش ...

هدف از پژوهش ، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه JEPQ در کشور ایران است . این پرسشنامه با تغییراتی روی 1019 دانش‌آموز پسر و 1171 دانش‌آموز دختر شهر تهران در دامنه سنی 12 تا 18 سالگی به اجرا درآمد. پرسشنامه اجرا شده دارای 5 سوال جدید در مقیاس روان‌پریشی، 4 سوال جدید در برونگرایی و نیز 5 سوال جایگزین در مقیاس دروغ‌سنجی و 2 سوال جایگزینی در مقیاس روان‌رنجوری بوده است . پرسشنامه اجرا شده دارای 90 سوال بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد ضریب پایایی چهار مقیاس شخصیتی دختران و پسران ب ...

در این تحقیق ویژگی‌های دانش‌آموزان بزهکار (دزد) با هدف ترسیم نیم‌رخ خانوادگی- تحصیلی- شخصیتی در مورد 67 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر بروجرد است . روش پژوهش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و مصاحبه است . یافته‌ها نشان می‌دهد که دختران بیش از پسران مرتکب دزدی شده و اکثرا" در سنین 14-12 ساله قرار دارند که میانگین سن و سطح فرهنگی خانواده هم پائین بوده است . اکثرا" در پایه‌ها اول تحصیلی و نیمی از آنان سابقه دوبار مردودی داشته‌اند. از نظر خودپنداری در شرایط مطلوبی ...

چکیده ندارد.

در این مطالعه تعداد 1146 دانش‌آموز در گروه سنی 6-14 ساله (602 نفر پسر و 544 نفر دختر) از طریق معاینه بالینی بر اساس درجه‌بندی سازمان بهداشت جهانی ...