عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : این مطالعه با هدف بررسی شیوع و انواع مواجهه با خشونت فیزیکی والدین نسبت به یکدیگر در دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد انجام شده است. روش تحقیق: مطالعه بصورت تحقیق پیمایشی در میان 271 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد که بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند با استفاده از چک لیستی برگرفته از پرسشنامه طرح «بررسی میزان شیوع تجمعی و انواع مواجهه ی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران با خشونت فیزیکی والدین خود نسبت به یکدیگر» *، در سال تحصیلی 88-87 انجام شد. یافته ها: ...
 
هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان دبیرستانی پسر با سبک‌های یادگیری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی می‌باشد. روش پژوهش به کار رفته در این پژوهش، علّی- مقایسه‌ای است. نمونه پژوهش شامل 320 نفر از دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های شهرستان شادگان است که در سال تحصیلی 90- 1389 مشغول به تحصیل بوده‌اند و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. برای سنجش متغیر‌های این پژوهش از پرسشنامه سبک‌های یادگیری کلب(LSI) و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا(CTP) استفاد ...

این طرح که برای تشخیص و تعیین علل گرایش دانش‌آموزان دبیرستانی به رشته‌های علوم انسانی بکار خواهد رفت در سطح شهرستان ارومیه و حومه (در صورت امکان کل استان آذربایجان غربی) اقدام می‌شود. ابتدا از دانش‌آموزان خواهیم خواست که علت انتخاب رشته علوم انسانی‌شان را دریک صفحه یا چند صفحه همراه با دلایلشان بنویسند. بین جوابهای آنها را بصورت پرسشنامه درآورده و در روی گروه نمونه‌ای تست کرده و در نهایت پرسشنامه کامل شده را در منطقه موردنظر پخش خواهیم نمود. پس از جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات به ...

مقدمه و اهداف: زلزله از ترسناک‌ترین و مخرب‌ترین، پدیده‌های طبیعت است. 93% از خاک ایران در معرض خطر زلزله بوده، از آنجا که آموزش عمومی یکی از مهمترین عناصر برای آمادگی در برابر زلزله می‌باشد، در این مطالعه، تاثیر اجرای برنامه آمادگی مقابله با زلزله در دانش‌آموزان بر میزان آمادگی خانواده هایشان برای پاسخ گویی به زلزله احتمالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. روش کار: این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی است. نمونه‌گیری به روش تمام شماری انجام شد، ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‌ای ب ...

این تحقیق به دنبال آن است که نگرش دانش آموزان را نسبت به مقررات مدرسه و نحوه اجرای مقررات بررسی نموده و رابطه بین این نگرش با نمره انظباط و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه آماری کل دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان روزانه، عادی و دولتی واقع در ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر می باشد. در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نگرش دانش آموزان نسبت به مقررات مدرسه و نحوه اجرای مقررات با نمر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌گری تاب‌آوری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان دوره متوسطه ‌صورت گرفت. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 355 نفر(179 پسر و 176 دختر) از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش هر یک از شرکت کنندگان، پرسش نامه های سبک-های دلبستگی (هازان و شیور، 1987)، تاب‌آوری(کانر و دیویدسون، 2003) و بهزیستی روانی(ریف و کیز، 1995) را تکمیل نمود ...

چکیده شبکه های مجازی اجتماعی به یک بخش جدا ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است.در نتیجه دانش آموزان زمان بیشتری را روی این شبکه های اجتماعی می گذرانند.به گونه ای که این قشر از جامعه یکی از بزرگترین گروه استفاده کننده از نرم افزار فوق در نظر گرفته می شوند. آنها می توانند از طریق شبکه های فوق حتی با دورترین نقاط عالم نیز ارتباط برقرار کنند از طرفی این شبکه ها می توانند در سراسر جهان موثر بوده و جنبه های مختلفی از زندگی فردی واجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند. تحقیق حاضر تحت عنو ...

رضایت از مدرسه بعنوان یک عامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی و سلامت دانش آموزان در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. در این راستا، رویکرد شناختی اجتماعی بندورا زمینه ساز پژوهش‌های بسیاری بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی الگوی شناختی اجتماعی رضایت از مدرسه انجام شد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع الگویابی علّی می‌باشد. دانش آموزان سال اول دبیرستان مدارس دولتی شهر ارومیه (نواحی یک و دو) جامعه‌ی پژوهش را تشکیل می‌دهند. روش ...