عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 618

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در پی آن بود که در یابد آیا بین دانش‌آموزان دو زبانه و عادی در مورد متغیرهای پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی، نرخ گذر، ترک تحصیل و دروس ریاضی و املاء فارسی تفاوت وجود دارد؟ فرضیه‌های تحقیق عبارت بوده‌اند از : الف - پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی کمتر است . ب - میزان افت تحصیلی در دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی بیشتر است . ج - پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش‌آموزان عادی در درس ریاضی بیشتر از املاء ف ...

هدف از تحقیق حاضر تحلیل عوامل انگیزشی دانش آموزان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی درون و بیرون مدرسه شهرستان بروجن بود. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بروجن به تعداد 5300 نفر بودند، تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری تخصیصی طبقه ای به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ویژگی‌های فردی و پرسشنامه عوامل انگیزشی فعالیت های بدنی درون مدرسه با 35 سوال در هشت حیطه و عوامل ا ...

به منظور آزمون فرضیه‌های زیر و اینکه : الف - عزت نفس دانش‌آموزان تیزهوش بالاتر از عزت نفس دانش‌آموزان عادی است . ب - موضع نظارت دانش‌آموزان تیزهوش در مقایسه با موضع نظارت دانش‌آموزان عادی بیشتر درونی می‌باشد. ج - پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش بالاتر از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان عادی است . د - میزان تغییرات پیشرفت تحصیلی توسط موضع نظارت و عزت نفس بطور مشترک را دانش‌آموزان تیزهوش بیشتر از دانش‌آموزان عادی است ، دو گروه 100 نفری از دانش‌آموزان عادی و تیزهوش پسر سال اول نظری ا ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه شیوه‌های فرزندپروری و تنیدگی والدینی در والدین دانش‌آموزان پسر قلدر، قربانی و عادی انجام گرفت. در راستای هدف مذکور، ابتدا 100 نفر دانش‌آموز عادی (در مقطع چهارم و پنجم) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. سپس 100 نفر دانش‌آموز قلدر و 100 نفر دانش‌آموز قربانی، به روش غربالگری گزینش شدند. جهت اندازه‌گیری رفتارهای قلدری و قربانی شدن از پرسشنامه قلدری الویوس استفاده شد. سپس پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند و فرم کوتاه شاخص تنیدگی والدینی ...

هدف کلی این تحقیق مطالعه هرم تحصیلی دانش آموزان و تحلیل روند تغییرات جنسیتی جمعیت دانش آموزان شهر تهران طی ده سال گذشته منتهی به سال تحصیلی 1390- 1389 بوده است. در این پژوهش با استفاده از داده های جمعیتی و اطلاعات استخراج شده از منابع و اسناد دولتی، میزان رشد، تغییرات و افت جمعیتی به وجود آمده در جمعیت دانش آموزی شهر تهران درطول یک دوره 10 ساله مطالعه شده و با بهره گیری از شاخص‌های جمعیتی مانند: تراکم دانش آموزدر کلاس، مقاطع تحصیلی،کارکنان آموزشی و مانند آن، به تفکیک نوع آم ...

تحقیق حاضر دو هدف عمده را تعقیب می‌کند، ابتدا به بررسی تفاوت عملکرد معلمین مامور به تحصیل با عملکرد معلمین تمام وقت می‌پردازد و سپس تاثیر احتمالی اشتغال به تحصیل معلمین مامور بر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان را بررسی می‌کند. این تحقیق فرض اینکه عملکرد معلمین عادی و مامور به تحصیل در سه درس ریاضی، زبان و علوم در کل یکسان است و همچنین میزان قبولی دانش‌آموزان این دو دسته از معلمین تفاوتی ندارد را، بررسی می‌کند. علاوه بر اینها، عملکرد معلمین مامور به تحصیل در گروه‌های فرعی (بومی یا غی ...

آیا رابطه میان توانایی زبانی دانش آموز در امور درسی در زبان مادری و موقعیت فراگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان بیگانه وجود دارد ؟ اگر چنین رابطه‌ای وجود دارد آیا این رابطه به نسبت موقعیت و زمینه اجتماعی - فرهنگی دانش آموز متغیر است ؟ ...

دوشیفته شدن هرگاه به علت کمبود فضای آموزشی و یا معلم دانش‌آموزان مختلف در دونوبت از یک فضا استفاده کنند و این فضای آموزشی دارای مدیریت واحد و آموزگاران و معاونین متغیر باشد کلیه مسائل تربیتی:کلیه متغیرهای هستند که در جریان تعلیم و تربیت موثر می‌باشند. هدف و ضرورت طرح:بررسی تاثیر دوشیفته شدن مدارس بر مسائل تربیتی دانش‌آموزان شناسایی وجوه افتراق و اشتراک دانش‌آموزان دو شیفت و تک شیفت ،جامعه آماری پیرامون فرضیات طرح. بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان:بررسی کمبود امکانات ...

دراین بررسی نحوه‌گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان در فاصله سالهای 1356 و 1367 موردمطالعه و مقایسه قرار گرفته است . روش انتخاب نمونه در هردوبررسی تصادفی طبقه‌بندی شده بود که متناسب با جمعیت در بررسی اول 1457 دانش‌آموز مقاطع سوم راهنمایی و سوم دبیرستان و درمطالعه دوم 1894 دانش‌آموز مقاطع پنجم ابتدایی ،سوم راهنمایی و سوم دبیرستان برگزیده شدند،ابزارگذران اوقات فراغت به دو گروه و وسایل ارتباط جمعی و سایر ابزار تقسیم و نقش هریک از اجزاء در گذران این ایام مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج ...
نمایه ها:
شیراز |