عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 275

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کیفیت خدمات به یک عامل بسیار مهم در بین مشتریان تبدیل شده است. لذا به منظور فراهم آوردن بهبود مستمر در کیفیت خدمات که به رضایت مشتری منجر خواهد شد، این مطالعه به بررسی تاثیر دانش برون‌سازمانی و زنجیره دانش بر کیفیت خدمات می‌پردازد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دانش برون‌سازمانی بطور قطع یکی از منابع مهم مزیت رقابتی است. لذا شرکت‌ها باید زنجیره دانش را به منظور جمع‌آوری دانش برون‌سازمانی از مشتریان و رقبا به کار برند و به انتقال این دانش جهت ارتقای کیفیت خدمات‌شان مبادرت ...

در این تحقیق تأثیرات دانش مصرف کننده بر ادراک او از تناسب بین یک کالای جدید و کالای اصلی نام تجاریش مورد مطالعه قرار گرفته است.چهار سوال اصلی تحقیق بدین شرح بودند: 1- آیا دانش محصول بر ادراک تناسب مصرف کننده در ارزیابی‌های او از بسط برند تأثیر گذاراست؟ 2-آیادانش برندبر ادراک تناسب مصرف کننده در ارزیابی‌های او از بسط برند تأثیر گذاراست؟ 3- اگر این دو عامل تأثیر گذارند آیا تأثیرات آن‌ها یکسان است یا اینکه تأثیرات متفاوتی دارند؟ و 4- آیا طبقه کالای اصلی برند بر میزان تاثیر ...

امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمان ها به شمار می رود. سازمان های جدید مبتنی بر دانش هستند و این بدان معنی است که آن ها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند نیاز های دانش سازمانی خود را شناخته، آن را کسب و ذخیره کرده و در موقع لزوم از آن بهره برداری نمایند. در این پژوهش، به بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل پرداخته و جهت استقرار مدیریت دانش، از چارچوب MIT90 که شامل پنج بعد استقرار می باشد؛ استفاده شده و هم چنین جهت سنجش سطح بلوغ مدی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی دانش، نگرش و میزان استفاده دانش آموزان ششم ابتدایی شهرستان ازنا از بازی های رایانه ای بود. با توجه به تعداد مدارس ابتدایی پسرانه که 13 مدرسه بود و جمعیتی برابر با 420 دانش آموز پایه ششم را شامل می شد و با توجه به مراجعه به جدول کوهن ، نونه این تحقیق 217 نفر بود که به طور تصادفی ساده از میان جامعه آماری انتخاب گردید . محقق برای بررسی موضوع بع ساخت سه پرسشنامه در ورد دانش ، نگرش و میزان استفاده از بازی های رایانه ای اقدام نمود و بعد از پخش و ...

"تاثیر فعالیتهای پیش از خواندن بر درک و فهم متون انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی" در این تحقیق نگارنده سعی کرده اثرات استفاده از دو نوع فعالیتهای پیش از خواندن را - یعنی تدریس قبل از درس لغات کلیدی درس و همینطور روش سوالات بیش از متن – بر درک و فهم متون انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار دهد. بطور خلاصه در این تحقیق سعی شده به سوال زیر جواب منطقی داده شود. آیا بین میانگین نمرات کسب شده توسط گروه آزمایش و نمرات کسب شده توسط گروه کنترل در متون انگلیسی تفاوت اساسی و ...

امروزه شاخص‌های گسترش فن‌آوری اطلاعات به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد و هر کشوری بتواند ضریب نفوذ این فن‌آوری را در میان شهروندان خود افزایش دهد، از فواید متعدد آن در حوزه‌های مختلف بهره‌مند می‌شود. از طرفی توسعه روستایی به‌عنوان یک فرایند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در محیط روستا شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و درآمد روستاییان، تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، آموزش‌وپرورش و بهداشت می‌باشد. درمجموع هر چه بتوان به شکل بهتری، فرایند توسعه روستایی را تسریع ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان بوده است. فرضیه اصلی تحقیق به این صورت است که بین مدیریت دانش و عملکرد مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد. در این تحقیق که بر مبنای مدل لاوسون است، فرآیندهای مدیریت دانش شامل 6 مرحله : خلق دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشاردانش و کاربرد دانش می شود و همچنین با مطالعه مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد، مدلی تلفیقی و متناسب با مرکز جهاد کشاورزی در نظرگرف ...

درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی که قادر است مزیت رقابتی را نگهدارد، بسیاری از شرکت‌ها را برآن داشته تا سیستم‌های مدیریت دانش ویژه‌ای را برای کمک به تسهیم و یکپارچگی دانش طراحی کنند، و از این طریق تفاوت داده و اطلاعات را نشان دهند. ذخیره اطلاعات ارزش کمی دارد؛ تنها آن اطلاعاتی که به طور مؤثر در ذهن فرد از طریق یک فرایند بازتاب، آموزندگی یا یادگیری جریان دارد می‌تواند مفید باشد و سیستم مدیریت دانش به یک فرد کمک می‌کند تا این کار را انجام دهد. سیستم مدیریت دانش به سیس ...

تشریک مساعی دانش و تجربه به معنی انتقال و مبادله دانش و تجربه های کسب شده به دنبال فعالیت افراد آن سازمان می باشد. باتوجه به ضرورت وجود این فرآیند در سازمانها، به بررسی میزان تشریک مساعی دانش و تجربه مدیران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران به عنوان متغیرهای وابسته، در رابطه با فرآیندهای اجرایی با نگاهی به آینده پرداخته شد. همچنین متغیرهای مستقل تحقیق ساختار سازمانی و تکنولوژی، همکاری میان گروه ها،خصوصیات فرهنگی، ویژگی های فردی، فاکتورهای انگیزشی می باشند. فرآیندهای اجرای ...