عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و مقایسه عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش‌جویان ممتاز و مشروط دانشگاه هرمزگان بوده است. بدین منظور از بین دانش‌جویان ممتاز و مشروط دانشگاه هرمزگان که در نیم‌سال دوم تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بوده‌اند، نمونه‌ای به حجم 217 نفر شامل: 100 نفر دانش‌جوی ممتاز و 117 نفر دانش‌جوی مشروط، به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش‌نامه محقق ساخته عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی؛ پرسش ...