عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 172

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی شرکت در فعالیتهای ورزش دانش آموزان راهنمایی و متوسطه شهرستان گرمی بود . روش انجام تحقیق توصیفی - تحلیلی بود که در بخش تحقیقات نظری بصورت میدانی انجام گرفته است . اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی گیل و همکاران (1983) جمع آوری گردید . جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان راهنمایی و متوسطه شهرستان گرمی که در سال تحصیلی 1388– 1387 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنان 7697 نفر می باشد،تشکیل می دادند . ...

هدف این پژوهش تعیین رابطه گرایشهای مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان بود. روش تحقیق حاضر همستگی است .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم ( پیش دانشگاهی) ، مدارس شهر تهران می باشد، که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان به روش نمونه گیری تصادفی 522 نفر دانش آموز انتخاب شده است. براین اساس آزمون های نگرش مذهبی سراج زاده (1377) وهوش معنوی (2008) وانگیزه پیشرفت هرمنس (1977) بر روی دانش آموزان اجراشد. برای تحلیل آماری داده ها ازضریب همبستگی پیرسون ، ...

در این پژوهش به بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی بر ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی پرداخته شده است. طرح پژوهشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مشغول به تحصیل در سال90-1389 شهر خرم آباد می باشد که از بین آنها 30 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار های سنجش این پژوهش مقیاس عزت نفس کوپر ...

این پژوهش به منظور ارزشیابی محتوای کتب درسی سال اول دبیرستان بر اساس مولفه های آموزش زیست محیطی از نظر دبیران و دانش آموزان صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش آماری مورد استفاده، آمار توصیفی( فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین) و آمار استنباطی( t تک نمونه ای، t مستقل) می باشد. جامعه آماری این پژوهش در دو گروه می باشد: گروه اول کل دانش آموزان دختر اول دبیرستان شهر نجف آباد که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بوده ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین راهبردهای انگیزش برای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش‌آموزان متوسطه می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است، جامعه آماری پژوهش حاضر کل دانش‌آموزان رشته ریاضی و فیزیک مقطع متوسطه شهرستان آمل باحجم 2958 نفر می‌باشد. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران با لحاظ 05/0 = α و مقدار خطای قابل قبول 05/0 و 5/0= p=q؛ تعداد 339 نفر دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردید که پرسشنامه‌ برگشتی از تعداد 331 نفر قابل تحل ...

چکیده هدف از انجام این پژوهش، تحلیل وضعیت گذران اوقات‌فراغت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه و موانع آن با تأکید برفعالیت‌های ورزشی(نیشابور) است. نمونه آماری پژوهش شامل 380 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان که توسط جدول جی- مورگان از تعداد 3811 نفر جامعه آماری بدست آمد، بودند. برای گردآوری اطلاعات و داده‌ها از مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در بخش نظر سنجی از پرسشنامه ویژه دانش‌آموزان در رابطه با اوقات‌فراغت و فعالیت ورزشی استفاده شد. روایی پرسشنامه مذکور ...

در این پژوهش با هدف طراحی الگوی آموزش زیست محیطی با شیوه های آموزش از دور برای دوره ی تحصیلی متوسطه ی نظری آموزش و پرورش ایران، بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده ی قبلی در حوزه ی آموزش زیست محیطی و آموزش از دور در داخل و خارج از کشور به شناسایی عوامل و نشانگرهای اساسی تشکیل دهنده ی آموزش زیست محیطی از دور اقدام گردید. سپس با روش مطالعه دلفی بر اساس دیدگاه های صاحبنظران عوامل و نشانگرهای شناسایی شده پالایش شد. در ادامه نمونه ی آماری پژوهش شامل: 382 نفر دانش آموز، 290 نفر ...

پژوهش حاضر مطالعه توصیفی و از نوع علی – مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 91-92 بود.نمونه آماری به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید. تعداد گروه مطالعه 182 نفر ( 92 نفر دختر و90 نفر پسر) و تعداد گروه مقایسه نیز 182 نفر (92 نفر دختر و90 نفر پسر) بودند. ابزار پژوهش برای بررسی متغیر نگرش ریاضی، پرسشنامه 24 سوالی آیکن (1978) بود که پایایی آن در پژوهش حاضر بر ا ...

چکیده پژوهش حاضر با روش پیمایشی و با هدف ارزیابی مجموعه کتابخانه های مدارس متوسطه شاهد شهر مشهد در رفع نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان به منظور شناختن مشکلات و ضعف های کتابخانه ها انجام شده است . ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای 38 سوال است. این پژوهش در مدارس شاهد مقطع متوسطه نواحی (3 -4-6) شهر مشهد اجرا گردید. جامعة آماري مورد پژوهش، دانش‌آموزان مراجعه‌كننده به كتابخانه‌هاي مدارس متوسطه شاهد نواحی (3 -4-6) در شهر مشهد بوده است. در این پژوهش ن ...