عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگارش و نوشتن، در دنیای امروز به عنوان وسیله ی تفکر، بیان و مهمترین ابزار ارتباطی و اطلاع رسانی می باشد و و تاثیر به سزایی در زندگی فردی و اجتماعی انسانها و پیشبرد فرهنگ و تمدن بشری دارد. این پژوهش در صدد بررسی خطاهای دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهرستان کبودرآهنگ در نوشتن انشا می باشد. بدین منظور تعداد 291 نفر دانش آموز و 29 نفر از دبیران انشا شهرستان فوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. سپس مطابق نظر اساتید و متخصصین دو پرسشنامه ی جداگانه برای دانش آموزان و معلمین ت ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فعالیتهای فوق برنامه بر مهارتهای شهروندی دانش آموزان بوده است. روش پژوهش علی مقایسه ای بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.ایزد بخش (1389) در تحقیق خود جهت تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات،پرسشنامه را در اختیار اساتید راهنما و مشاور حوزه علوم تربیتی قرار داده و پس از مطالعه و بررسی نسبت به رفع اشکالات و ابهامات موجود اقدام لازم جهت رفع آنها به عمل آمده است.پایایی کل پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ 847/ گزارش شده است.در تجزیه و تحلیل ...

چکیده امروزه با گسترش فاوا تمامی ارکان زندگی انسان ها دستخوش تحولات شگرفی شده است و استفاده روزافزون از این فناوری ها نوآوری های گسترده ای را درآموزش و پرورش تولید وتوزیع دانش، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و غیره فراهم آورده است. فاوا به مجموعه ای از روش ها، قواعد، تجهیزات، شناسایی، جمع آوری، ذخیره، تولید، سازماندهی، باز تولید و اطلاعات گفته می شود. هدف از پژوهش حاضر "بررسی تاثیر بکارگیری فاوا بر کیفیت یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 " می با ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر کتابخانه های آموزشگاهی بر ارتقاء سواد اطلاعاتی دانش آموزان انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفت و جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس دولتی دخترانه شهر مشهد در سال تحصیلی 88-1387 تشکیل می دادند که از میان آنها با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای 347 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی انجمن کتابداران مدارس امریکا که برای دانش آموزان تدوین شده است استفاده شد. ...

آموزش‌وپرورش به عنوان موثرترین ابزار جوامع برای راه‌حل چالش‌های آینده مورد توافق قرار گرفته‌است و اصولاً پذیرفته شده‌است که در پرتو آموزش‌وپرورش امروز، دنیای فردا شکل خواهد گرفت. امروزه آموزش محیط‌زیست و انرژی به اقشار مختلف جامعه به عنوان یک راه‌حل کلیدی در جهان مطرح می-باشد. هدف آموزش ‌زیست محیطی این است که هر فرد حساسیتی نسبت به حوادث و تغییرات فیزیکی، زیستی، اجتماعی و سیاسی نسبت به محیط‌زیست و منابع انرژی به وجود آورد. با این حال در برنامه‌های درسی کشور ما ایران آموزش محی ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر روش تدریس استقرایی و قیاسی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمائی در سال تحصیلی 91-1390 در ناحیه دو شیراز صورت گرفته است. از میان مدارس راهنمائی ناحیه دو شیراز، یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در هر مدرسه دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. در هر مدرسه یک کلاس به عنوان گروه کنترل و یک کلاس به عنوان گروه آزمایش به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر چهار گروه پیش آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه گیری یک آزمون ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر خانواده های چند همسری بر بزهکاری در دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر یاسوج بود. بدین منظور 100 نفر از دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان(50 نفر راهنمایی و 50 نفر دبیرستانی) که در خانواده های چند همسری زندگی می کردند به روش نمونه گیری در دسترس با همکاری مدیران، و معلمین انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند و از روش های آماری توصیفی فراوانی و درصد، میانگین، ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه نیازهای مشاوره ای دانش آموزان دختر وپسر دوره راهنمایی شهر شیراز از طریق بررسی مشکلات تحصیلی وروانشناختی آنهاست . این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی –کاربردی می باشد. برای این منظور از بین کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز 350نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، به این طریق که ابتدا از بین نواحی چهارگانه شهر شیراز دو ناحیه به طور تصادفی انتخاب واز بین مدارس این نواحی چهار مدرسه به طور تصادفی انتخاب (دو مدرسه پسرانه ودومدرسه دخت ...

كيفيت زندگي يكي از نگراني هاي عمده سياستمداران و متخصصين بهداشت عمومي است و به عنوان شاخصي براي اندازه گيري وضعيت سلامت در تحقيقات بهداشت عمومي و پزشكي شناخته شده است. لذا هدف از این مطالعه، سنجش کیفیت زندگی و ارتباط آن با شبکه اجتماعی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهرستان دزفول بود. در این تحقيق همبستگی، تعداد 113 نفر از پدران و مادران (جمعاً 226 نفر) دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان دزفول، طبق جدول کرجسی و مورگا ...