عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه به منظور کشف رابطه یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان و سبک های متفاوت فرزندپروری والدین آن ها انجام گرفته است. به این منظور پرسشنامه فرزندپروری والدین (PAQ) طراحی شده توسط بری (1991) در چهار نسخه به فارسی ترجمه گردید: تعیین شیوه فرزندپروری پدر توسط دانش آموز (SDFPS)، تعیین شیوه فرزندپروری مادر توسط دانش آموز (SDMPS )، تعیین شیوه فرزندپروری پدر (FPS) و تعیین شیوه فرزندپروری مادر (MPS). سپس این چهار نوع پرسشنامه به منظور تعیین سبک فرزندپروری ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسابقات ورزشی برسلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز تشکیل می دهد که در سال 92_91مشغول به تحصیل بوده‌اند. ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق پرسشنامه استاندارد،سلامت عمومی(GHQ)می باشد. بر اساس جدول کرسی و مورگان تعداد نمونه 386 نفر انتخاب شد. برای افزایش روایی، پرسشنامه به چند تن از ا ...

در این پژوهش هدف افزایش عزت نفس و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهر اراک از طریق آموزش اسناد بود . 30 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع اول دبیرستان شهر اراک نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از دبیرستان معتضدی واقع در ناحیه 1 انتخاب شدند ؛ به این ترتیب که ابتدا در مرحله پیش آزمون پرسشنامه عزت نفس و تاب آوری برای 4 کلاس مقطع اول اجرا شد . جمعیت 4 کلاس شامل 120 دانش آموز بود که سپس 30 نفر از میان دانش آموزانی که کمترین نمره عزت ...

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين راهبردهاي شناختي و فراشناختي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان است. در اين پژوهش از روش ضريب هم‌بستگي با رگرسيون چند متغيري استفاده شد. جامعه آماري در اين پژوهش مشتمل بر دانش آموزان دختر پايه سوم رشته ادبيات دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان است. براي گزينش نمونه‌اي با حجم 250 نفر، از روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي استفاده گرديد. در اين تحقيق از 2 ابزار استفاده شده است. يكي پرسشنامه راهبردهاي شناختي است که اين پرشسنامه ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری بر شادکامی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز به مرحله اجرا در آمده است که روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه آزمایش وکنترل بوده است . به منظور دسترسی به هدف فوق از بین کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه 30 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند که به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه ...

هدف از پژوهش حاضر، تولید چندرسانه ای آموزش ریاضی وتأثیر آن بر حیطه عملیات (چهار عمل اصلی ریاضی) دانش آموزان دختر ناتوان در یادگیری پایه سوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 است. در این پژهش پس از تولید یک چندرسانه ای آموزش ریاضی در حیطه عملیات توسط محقق، تاثیر آموزش به وسیله این چندرسانه ای را برای روی متغیرهای حیطه عملیات (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) بررسی شد. این پژوهش از نوع کاربردی است. در این پژوهش از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و روش نیمه تجربی استفاده شده ...

پژوهش حاضر با هدف تبیین اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر میزان استرس و خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز اجرا شد . طرح پژوهشی آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود . نمونه آماری شامل 50 نفر دانش آموز دختر سال سوم راهنمایی مدارس نمونه دولتی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی گمارشی می باشد که به عنوان گروه های آزمایش و کنترل انتخاب شدند . از هر دو گروه پیش آزمون های سنجش میزان استرس و خودکارآمدی اجتماعی به عمل آمد ؛ گروه آزمایش به مدت 10 ج ...

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی کنترل خشم و تفکر نقادانه به شیوه گروهی برمیزان سازگاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز بود. روش پژوهش آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایش وکنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر دبیرستان مطهر ناحیه یک آموزش وپرورش شهر شیراز که 242نفر( در8 کلاس) بودند تشکیل دادند.از هر پایه یک کلاس بصورت تصادفی انتخاب شد(4کلاس) و در مجموع 120دانش آموزان به پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) که ا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی دانش آموزان دختر دبیرستان های شبانه روزی شهر شیراز بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شبانه روزی شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92، بود که به کل آن ها پرسشنامه های غربت زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی داده شد، سپس در هر مدرسه افرادی که نمره آنها در یکی از دو ...