عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 534

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر تلاشی است در بررسی تاثیر آموختن ارزیابی شخصی بر روی بیان شفاهی دانش آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی(درونگرا و برونگرا) ، برای نیل به این منظور 82 زبان آموز موسسه زبانهای خارجه نصیر شعبه کرج بر اساس برگزاری آزمون تعیین سطح دانش زبانی ((PET از میان تعداد106 دانش آموز( با توجه به اکتساب نمره یک واحد معیار بالاتر و پایین تر از میانگین نمرات) انتخاب شدند. آزمون تعیین سطح دانش زبانی ((PET از قبل در یک گروه 30 نفره دانش آموزان که خصوصیات مشابهی با نمونه نهایی داشتند به منظ ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش زمینه محور سینتیک شیمیایی بر رشد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی پیش‌دانشگاهی بود. در این مطالعه همچنین تاثیر آموزش زمینه- محور بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم شیمی نیز بررسی شد. در این پژوهش، از طرح گروه‌های نامعادل با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و دانش‌آموزان شرکت کننده در گروه گواه بصورت سنتی و دانش‌آموزان شرکت کننده در گروه آزمایشی بصورت زمینه- محور آموزش دیدند. تعداد دانش‌آموزان شرکت کننده در این پژوهش 40 نفر بود که 19 نفر از آن ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی، سبک‌های هویت و ویژگی‌های شخصیت در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان‌های دخترانه شهر کرمان بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش علی - مقایسه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری این شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس شهر کرمان در سال تحصیلی 1394-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 228 نفر (91 نفر تیزهوش و 137نفر عادی) به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر انجام فعالیت های آزمایشگاهی مسئله محور بر پیشرفت تحصیلی شیمی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه و مقایسه آن با شیوه معمول بر سه متغيردانش، مهارت و نگرش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه که در حال تحصیل درسال تحصيلي 88-87 که براساس آمار اداره آموزش و پرورش منطقه زرین شهر به تعداد 679نفر بودند . نمونه پژوهش از بین دانش آموزان در دسترس یکی از دبیرستان های زرین شهر از توابع استان اصفهان انتخاب گردید ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تـآثیر چند رسانه ای آموزشی مواد توهم زا بر نگرش و آگاهی دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 صورت پذیرفته است. سوال های پژوهش عبارتند از: 1- آیا استفاده از چند رسانه ای آموزشی مواد توهم زا باعث ایجاد نگرش مثبت دانش آموزان می گردد؟ 2- آیا استفاده از چند رسانه ای آموزشی مواد توهم زا باعث ارتقاء آگاهی دانش آموزان می گردد؟ روش پژوهش: از نوع شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون - پس آزمون تک گروهی بود. جامعه آماری : شامل کلیه دانش آموز ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین انگیزه تأیید با انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی پایه دوم رشته های ریاضی- فیزیک و علوم انسانی، با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. برای انجام این هدف با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، از میان 8 دبیرستان دخترانه واقع در منطقه 7 شهر تهران، 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه 2 کلاس پایه دوم (1 کلاس رشته ریاضی- فیزیک و 1 کلاس رشته علوم انسانی) انتخاب و نهایتاً پرسشنامه های انگیزه تأی ...

موضوع پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی واقعیت درمانی گروهی با گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افزایش جرات ورزی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 45 دانش آموز دختر شهر سرخس بود که در سال تحصیلی 91-90 به تحصیل اشتغال داشتند. این افراد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و بر اساس پرسشنامه جرات ورزی کاتلر و گیورا کم جرات تشخیص داده شده بودند. شرکت کنندگان به شی ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای شناختی ،ظرفیت حافظه فعال و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه است.جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه شهر شاهرودکه در سال تحصیلی88-1387مشغول به تحصیل بوده اند.نمونه آماری شامل 90 دانش آموز (47 دانش آموز پسر و 43 دانش آموز دختر)است که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند . روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی است و ابزارهای اندازه گیری عبارت اند از:1)آزمون رایانه ای تحلیل سبک شناختی رایدینگ،2)آزمون رای ...

هدف از این پژوهش ، بررسی متون و تصاویر کتاب های درسی سال اول دبیرستان در خصوص نقشهای منتسب به مردان و زنان و بررسی نظرات دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرتهران در مورد نقش های منتسب به مردان و زنان در کتاب های درسی و نقش آنها در انتخاب رشته ی تحصیلی شان است .برای رسیدن به هدف های فوق دراین پژوهش، کتاب های درسی سال اول دبیرستان در سال تحصیلی 1390- 1389 مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است و در ادامه مصاحبه ای با دانش آموزان سال اول دبیرستان در پایان سال تحصیلی ( خرداد ماه ...