عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 182

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی تحقیق تهیه نورم قوس های پشتی و کمری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان گیلان می باشد. اهداف اختصاصی شامل افزایش دقت تشخیص ناهنجاری در قوس های پشتی و کمری ، مقایسه قوس های پشتی و کمری ستون فقرات دختران 15 ،16 و 17 سال گیلانی با یکدیگر می‌باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به تهیه وتدوین نورم قوس های ستون فقرات دانش آموزان دختردبیرستانی استان گیلان می پردازد تا الگوی یکسانی را برای تشخیص صحیح ناهنجاری قوس های پشتی و کمری در اختیار کلیه معلمان ورزش و مربیان حرکات اصلاحی استان ...

یکی از عواملی که امروزه می‌تواند چهره اقتصادی و اجتماعی و صنعتی یک کشور را دگرگون کند، برخورداری از روحیه کارآفرینی و انسان کارآفرین است. کارآفرینی اساساً اکتسابی است و می‌شود که آن را به افراد آموزش داد. نقطه آغازین تحولات باید در نظام آموزشی به ویژه آموزش و پرورش باشد و گام نخست، ایجاد فضای سالم و مناسب در مدرسه است تا زمینه رشد و شکوفایی روحیه کارآفرینی در دانش‌آموزان فراهم شود. این پژوهش با عنوان «بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری کارآفرینی در دانش‌آموزان دختر» در مقطع زمانی ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان متوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392 پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند به تعداد 1144 نفر بوده که بر این اساس حجم نمونه 287 نفر محاسبه گردید. لازم به ذکر است که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای (چند مرحله ای) استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت با سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-93 با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه در شهر تهران تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 56000 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسش‌نامه پرسشنامه سنجش نگ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قصه‌گویی در نشاط و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره‌ی دبیرستان صورت گرفت. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر مشهد بود که از آن نمونه‌ای به حجم36 نفر به شیوه‌ی در دسترس انتخاب و به طور مساوی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی شادکامی آکسفورد و سازگاری دانش‌آموزان استفاده شد که در ایران از پایایی و اعتبار مناسبی برخوردار هستند. طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایش ...

با توجه به محرک‏های بسیار زیادی که هر یک از ما همواره با آنها مواجه می‏شویم زندگی بدون توجه انتخابی مشکل است ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست ودر سال‏های اخیر تاثیر کانون توجه بر اجرا و یادگیری مهارت‏های حرکتی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال بود که آیا دستورالعمل کانون توجه درونی و بیرونی بر رکورد دوی استقامت 1500 متر و رکورد پرتاب وزنه دختران دانش‎آموز اثر دارد یا خیر؟ نمونه آماری این پژوهش تعداد 50 نفر از دختران دانش‏آموز شهر بابل بودند ک ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و هیجان خواهی با خلاقیت اختصاص داشت. نمونه آماری پژوهش را 390 دانش آموز پسر دبیرستانی شهرسنندج که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند تشکیل می داد (16160 = N ). به منظور گردآوری اطلاعات مربوط به متغیر های پژوهش از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند، پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن و آزمون خلاقیت عابدی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغییره ( گام به گام) ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط علّی بین متغیرهای عاطفی- اجتماعی موجود در مدارس و موفقیّت تحصیلی و موفقیّت در زندگی دانش اموزان دبیرستانی بود. برای رسیدن به این هدف بر اساس مدل مفهومی و نظری زینس و همکاران یک مدل علّی ارائه شد که در آن جوّ عاطفی- اجتماعی مدرسه به عنوان متغیر برونزاد، توانش های عاطفی- اجتماعی و انگیزه تحصیلی به عنوان متغیرهای واسطه ای لایه اول و دلبستگی به مدرسه و رفتارهای جامعه پسند به عنوان متغیرهای واسطه ای لایه دوم و متغیرهای درونزاد نیز شامل دو شاخص برای ...

به منظور مقایسه میزان هوش هیجانی، باورهای مذهبی و سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های تیزهوش و عادی شهر شیراز، 240 دانش‌آموز (143دختر و 97پسر، 119تیزهوش و 121عادی) پایه سوم دبیرستان شهر شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق، پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ، مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی و مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در باورهای مذهبی، خودانگیزی، مهارت اجتماعی ...