عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش حاضر راههای نهادینه کردن دین باوری در دانش آموزان مقطع متوسطه استان گیلان وهدف آن شناسایی راههای نهادینه کردن دین باوری در دانش آموزان دوره متوسطه از دیدگاه دبیران معارف اسلامی می باشد.روش تحقیق اتخاذ شده توصیفی و با رویکرد شناسایی بوده که معمولا در مسایل آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران درس معارف اسلامی دوره متوسطه استلان گیلان می باشند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بوده در روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای افراد جام ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه معلمان نسبت به میزان تحقق اهداف ارزشیابی تکوینی و همچنین تاثیر روشهای ارزشیابی تکوینی (شفاهی و کتبی) بر نمرات ارزشیابی پایانی درس روانشناسی است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان بیرجند و همچنین معلمان آنها در سال تحصیلی 87-86 می باشد. نمونه مورد پژوهش در قسمت "بررسی دیدگاه معلمان نسبت به میزان تحقق اهداف ارزشیابی تکوینی " را 70 معلم تشکیل می دهند که بوسیله روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و همچنین نمو ...
   
این پژوهش به منظور "بررسی میزان تاثیر دانش مدیران از روانشناسی نوجوانی رذشد شخصیت دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر کرمان" انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش 1- کلیه مدیران و معاونین دبیرستان های پسرانه شهر کرمان که حد اقل 3 سال در آن دبیرستان در این سمت، خدمت کرده باشند، می باشند. که تعداد آن ها 66 نفر بود و تمام آن ها انتخاب شدند پرسشنامه بین 66 نفر توزیع شد که 64 پرسشنامه تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفت. 2- کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان پسرانه می باشد که تعداد ...

بیان موضوع : بررسی تأثیر روش بدیعه پردازی بر پرورش مهارتهای تفکر فلسفی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر همدان هدف : اجرای روش بدیعه پردازی و تأثیر آن بر مولفه های تفکر فلسفی دانش آموزان روش پژوهش : آزمایشی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تحلیل داده ها به وسیله آزمون مانکوا یافته های پژوهش : 1-اجرای روش بدیعه پردازی بر میزان جامعیت فلسفی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. 2-اجرای روش بدیعه پردازی بر میزان انعطاف پذیری دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. 3-اجرای روش بدیعه پرداز ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در جهت گیری هدف (تکلیف درگیر خود درگیر تکلیف گریز) و خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان پرداخته است. بدین منظور تعداد 60 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان های دولتی شهرستان ماکو در سال تحصیلی 90-1389 از چهار مدرسه متفاوت با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در این طرح نیمه آزمایشی شرکت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های حالت فراشناختی انیل و عابدی جهت گیری انگیزشی نیکواز و همکاران و خو ...

این پژوهش با عنوان رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین دانش آموزان ترک و کرد مقطع متوسطه شهرستان شیروان با استفاده از روش کمی و به صورت پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهش 382 نفر از دانش آموزان ترک و کرد مقطع متوسطه، که برای مقایسه و همسانی، نسبت دو گروه قومی مساوی بودند. چارچوب نظری این تحقیق بر پایه نظریه های کنش متقابل نمادی، محرومیت نسبی، مقوله بندی، همانندسازی دو بعدی و تکثر گرایی می باشد. در این تحقیق رابطه بین هویت هویت قومی و هویت ملی و همچنین میزان این دو متغیر در دو ...