عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی اثر بخشی مداخله ترکیبی حسی حرکتی و آموزشی بر اختلال یادگیری ریاضی دانش‌آموزان پسر تیزهوش پایه چهارم ابتدایی شهر یزد بوده است. با توجه به ماهیت موضوع از روش آزمایشی و طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر تیزهوش دارای اختلال یادگیری ریاضی بود که در سال تحصیلی 88-87 در شهر یزد مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و پس از غربالگری از طریق آزمون هوش کتل (مقیاس دوم – فرم الف)، چک ...

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري فوردايس بر بهزيستي روانشناختي دانش‌آموزان تيزهوش پايه دوم راهنمايي شهر شاهرود سال90-91 بود. روش انجام پژوهش به صورت نيمه‌تجربي با طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمايش و گواه بود. جامعه آماري شامل همه دانش‌آموزان پايه دوم راهنمايي بود که 6 مدرسه راهنمايي از کل شهر شاهرود به صورت تصادفي انتخاب شد و از بين آنها 30 دانش‌آموز از طريق اجراي آزمون هوش ريون و آزمون هوش کتل و مقياس رتبه‌بندي معلم به عنوان تيزهوش مشخص شده و به صورت ...

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه راهبردهای فراشناختی در بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی دبیرستانی بود. برای این منظور 200 دانش آموز پایه دوم و سوم رشته ریاضی و تجربی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه آگاهی از راهبردهای فراشناختی در خواندن پاسخ دادند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانش آموزان تیزهوش و عادی در استفاده از راهبردهای فراشناختی با یکدیگر تفاوت دارند و متغیر هوش 75 درصد از واریانس راهبردهای کلی را تبیین می کند. همچنین، نتایج حکایت از این داشت که ر ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر ذهنیت فلسفی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه شکل گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است . جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه ی استان البرز تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل هستند. 274 دانش آموز در این پژوهش شرکت نموده اند که از این تعداد 131 دانش آموز دختر و 143 دانش آموز پسر هستند. روش نمونه گیری به صورت کل شماری است زیرا جامعه و نمون ...

به منظور مقایسه میزان هوش هیجانی، باورهای مذهبی و سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های تیزهوش و عادی شهر شیراز، 240 دانش‌آموز (143دختر و 97پسر، 119تیزهوش و 121عادی) پایه سوم دبیرستان شهر شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق، پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ، مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی و مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در باورهای مذهبی، خودانگیزی، مهارت اجتماعی ...

این پژوهش، با هدف شناسایی نیازهای آموزشی دانش‏آموزان تیزهوش و اولویت‏بندی نیازهای آنان انجام پذیرفته است. روش پژوهش، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بیرجند بود. که از این تعداد 142 نفر (دانش‏آموز پسر) و 136 نفر (دانش‏آموز دختر) با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. به منظور جمع‏آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان تعیین گردید و برای تعیین پایایی ...

هدف این پژوهش، سنجش هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی برپایه دو مدل کلاسیک و صفت مکنون بوده است. برای این مقصود 435 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش به گونه تصادفی از مراکز استعدادهای درخشان و 449 نفر از دانش‌آموزان عادی با روش نمونه‌برداری چند مرحله‌ای به گونه تصادفی از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شده‌اند. برروی هر دو گروه، آزمون 50 سوالی هوش سیال کتل مقیاس 3 فرم A اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس دو مدل کلاسیک و IRT انجام گرفته است. برآورد اعتبار از طریق آلفای‌کر ...

هدف پژوهش حاضر ، بررسی انواع هوش در دانش آموزان تیزهوش تهرانی بر اساس نظریۀ هوارد گاردنر است. جهت انجام این پژوهش با استفاده از روش زمینه ای موردی پرسشنامه محقق ساخته 55 پرسشی برگرفته از نظریۀ انواع هوش هوارد گاردنر بر روی 250 نفر دانش آموزان تیزهوش دوره متوسطه که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و معلمان و خانواده های دانش آموزان اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای t گروههای مستقل، تحلیل واریانس یکراهه، کولموگروف – اسمیرنف و آزمون فریدمن (جهت رتبه بند ...

در نظام آموزشی کشور ایران مدارس خاصی برای ارائه برنامه درسی ویژه برای دانش آموزان تیزهوش وجود دارد. اگرچه بسیاری از برنامه های این مدارس دارای راهبردهای آموزشی مناسب می باشند، لیکن به نظر می رسد این برنامه ها مستلزم بازنگری بوده تا با نیازها و تفاوت های فردی دانش آموزان تیزهوش هماهنگ گردد. هدف این پژوهش ارزیابی فرآیند شناسایی دانش آموزان و برنامه‌های ‌درسی فعلی مدارس استعدادهای درخشان در دوره راهنمایی از حیث اهداف، محتوا، راهبردهای آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و صلاحیت های ...