عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ادراک لامسه و سرعت حرکتی در گروه دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و عادی می باشد. گروه نمونه این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری غیر کلامی و عادی پایه های سوم، چهارم و پنچم مدارس ابتدایی که در سال تحصیلی 92-91 در شهر تهران مشفول به تحصیل می باشند. طرح این پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (علی-مقایسه ای) است. از این 30 دانش آموز 15 نفر دارای اختلال یادگیری غیر کلامی و 15 نفر دانش آموز عادی هستند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ان ...

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین وضعیت نشستن و دردهای اسکلتی _عضلانی در دانش آموزان پسر 9 تا 13 ساله شهرستان بیرجند بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم تا ششم ابتدایی شهرستان بیرجند که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بود. نمونه آماری شامل 60 نفر از دانش‌آموز بود که به‌صورت تصادفی-خوشه ای انتخاب شدند. با استفاده از دو دوربین فیلم‌برداری و برای هر دانش‌آموز 30 دقیقه فیلم‌برداری صورت گرفت. سپس ویژگی‌های آنتروپومتری، آزمودنی‌ها شامل قد، وزن و ... با ابزار ا ...

با توجه به اینکه کودکان کم توان ذهنی از سطح پایین‌تری از فاکتورهای آمادگی جسمانی نسبت به افراد سالم همتای خود برخوردارند، این تحقیق با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرینات هوازی موزون محلی بر تعادل و عملکرد قلبی تنفسی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی مقطع ابتدایی انجام شد. بدین منظور، 20 دانش آموز دختر کم توان ذهنی در دسترس، در دو گروه ده نفره کنترل و تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. مدت کار تجربی هشت هفته سه جلسه‌ای و شامل اجرای تمرینات ریتمیک منطقه کرمانشاه به مدت 45 دقیقه بود. برای ا ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی در دانش آموزان ابتدایی بر اساس دیدگاه جان لنگرر در سال تحصیلی 94-1393 انجام پذیرفته است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف در طبقه تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها در قالب تحقیقات شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل قرار گرفته است. بدین منظور حجم نمونه‌ای از دانش آموزان پایه اول ابتدایی ناحیه 1 سنندج به تعداد 32 نفر که به طور تصادفی انتخاب و به طور هدفمند در دو گروه آزمایشی(17نفر) و کنترل(15نفر) ت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش استرس دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زاهدان از دیدگاه معلمان آنها با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه معلمان پایه اول ابتدایی شهر زاهدان تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 230 نفر می باشد. به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه، نمونه مورد نظر انتخاب گردید. حجم نمونه 144 نفر به دست آمد. از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی نقش ارزشی ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درون نمود و برون نمود دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر اراک انجام شد.75دانش‌آموز دارای اختلالات رفتاری ، شامل 38دانش-آموزبااختلال درون نمود و 37دانش‌آموزبا اختلال برون نمود 11-7سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه فهرست رفتاری کودک(آخنباخ)فرم معلم، برای شناسایی اختلالات درون نمود و برون نمود در دانش آموزان و پرسشنامه نئو برای بررسی ویژگیهای شخصیتی والدین.پس از گردآوری ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اختلالات رفتاری، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی دارای اختلالات رفتاری شهر اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش را کل دانش آموزان دختر سال چهارم و پنجم ابتدایی شهر اهواز که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد. نمونه پژوهش به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شد. تعداد 60 نفر دانش آموزی که بر اساس مصاحبه بالینی و سیاهه رفتاری کودک (CBCL) دارای اختلالات رفتاری تشخیص داده شده بودند، به شیوه تصا ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر رویکرد اکتشافی با روش متداول(سنتی) بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی شهرستان فریمان در سال 93-1392بود. فرضیه‌های تحقیق : 1- میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با رویکرد اکتشافی آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که با روش متداول(سنتی) آموزش می بینند متفاوت است. 2- میزان خلاقیت دانش آموزانی که با رویکرد اکتشافی آموزش می بینند نسبت به دانش آموزانی که با روش متداول(سنتی) آموزش می بینند متفاوت است. روش ت ...

ناهنجاری کیفوسیس با ناهنجاری‌های عملکردی مختلف از جمله نارسایی‌های تعادلی همراه است با توجه به اینکه کایفوسیس به عنوان یکی از ناهنجاری‌های شایع شناخته شده است بررسی عملکرد تعادلی افراد مبتلا به این عارضه کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر برنامه حرکات اصلاحی شش هفته‌ای بر بهبود کنترل پاسچر و اصلاح ناهنجاری کیفوسیس دانش آموزان پسر دوره‌ی ابتدایی شهر کبودرآهنگ پرداخته است. بدین منظور ازبین تعداد 139دانش آموز مبتلا به کیفوسیس تعداد 24 آزمودنی با میانگین ...