عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجایی که تاکید صرف بر حافظه و یادگیری کلیشه ای یکی از موانع رشد خلاق و تفکر در کودکان است، روش" اجتماع پژوهشی" در قالب فلسفه برای کودکان روشی است که با دعوت کودکان به هم اندیشی و تفکر باعث پرورش کودکانی متفکر می شود. از آنجا که اجتماع پژوهشی از مقوله های مهم در آموزش فلسفه به کودکان یا همان p4c است، لذا هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر اجتماع پژوهشی بر پرورش مهارتهای استدلال دانش آموزان دختر پایه چهارم شهر اصفهان می باشد. برای این مطالعه که از نوع کاربردی بود و در آن از رو ...

هدف از انجام پژوهش مقایسه کیفیت زندگی و مهارتهای اجتماعی بین دانش آموزان مبتلا به مشکلات دیداری (نابینا و نیمه بینا) و عادی است. بدین منظور از جامعه آماری دانش آموزان با مشکلات دیداری (نابینا و نیمه بینا)و عادی مقطع متوسطه شهر تهران است ، که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 40 دانش آموز از هر گروه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه کیفیت زندگی 36SF- و مهارتهای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر استفاده شده است. تحلیل د ...

به منظور بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ابعاد شخصیت با اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی، تعداد 388دانش‌آموز (210دختر، 178پسر) پایه اول تا سوم دبیرستان از نواحی چهار گانه شهر شیراز به صورت خوشه‌ای چند مرحله ای گزینش شدند و پرسش‌نامه‌های سبک‌های دلبستگی هازن و شیور(1987)، ابعاد شخصیت آیزنک (1975) و اضطراب امتحان ساراسون (1960) را تکمیل کردند. ضرایب پایایی و روایی ابزارها رضایت بخش بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان و گ ...

تبلیغ دین در فرهنگ اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است و از وظایف پیامبران، اولیای الهی و علمای دین می باشد. تبلیغ دینی از منظر هدف، علاوه بر آگاهی بخشی به جنبه تربیتی توجه ویژه دارد و کمال تبلیغ در این است که در نگرش ها، گرایشات، عقاید و نهایتاً رفتار مخاطبان تغییر جدّی ایجاد کند. روحانیت به عنوان فرستندگان اصلی پیام دینی در امر تبلیغ نقش بسیار اساسی دارند. توجه به ویژگی های مخاطب و تناسب پیام با شرایط فکری و سنی و اقتضائات روانی او، میزان اثربخشی تبلیغ را افزایش می دهد. با ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متولد نیمه اول ومتولد نیمه دوم سال انجام شد. جامعه پژوهش را دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی93-92 تشکیل دادند. تعداد 80 دانش آموز( 41 دانش آموز متولد نیمه اول سال و 39 دانش آموز متولد نیمه دوم سال) به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه سازگاری رفتاری راتر(1976) وآزمون تصویری خلاقیت تورنس(فرم ب) مورد آزمون قرار گرفتند. همچنی ...

هدف پژوهشگر: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و خلاقیت معلمان با خلاقیت دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری: نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود که از بین معلمان مدارس تیز هوش مقطع دبیرستان 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و از کلاس هر کدام از معلمان 2 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب گردید که جمعاً 120 دانش آموز تیز هوش بودند. روش پژوهش : در تحقیق حاضر روش پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی – همب ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه معلمان ورودی از نهضت یا معلمان ورودی از تربیت معلم بر اساس عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر داراب انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش اموزان دوره راهنمایی شهر داراب اعم از دخترانه و پسرانه در سال تحصیلی 90-89 بوده است که با استفاده از روش علی مقایسه ای برروی نمونه ای به تعداد 360 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ی چند مرحله ای اجرا گردیده است. ابزار سنجش عملکرد تحصیلی در این پژوهش پرسشنامه EPT است. این پرسشنامه اقتباسی از پ ...

هدف ازپژوهش حاضر٬ بررسی مقایسه ای عزت نفس وهوشبهر دانش آموزان پسر شطرنج بازمبتدی، حرفه ای مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد بود. موادوروشها: این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و مقایسه ای بود. آزمودنی های این پژوهش را 50 نفر از دانش آموزان هیئت شطرنج بجنورد تشکیل می دهند که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند بر اساس سابقه ی ورزشی و مقام های قهرمانی در دو گروه مبتدی (25 نفر) و حرفه ای (25 نفر) تقسیم شدند و ابزار های پژوهش شامل آزمون هوش ریون و آزمون عزت نفس روزنبرگ بود. دراین ...

موضوع موفقیت تحصیلی از موضوعات مهمی است که در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش مطالعات بسیاری را به خود اختصاص داده است. پژوهش ها نشان داده است که افزایش درآمد و سرمایه مالی خانواده باعث موفقیت تحصیلی دانش آموزان شده است. با آنکه این ادعا در بعضی نظام‌های آموزش و پرورش تایید شده است اما به نظر می رسد در نظام آموزشی ایران متغیرهای میانجی دیگری وجود دارند که در میزان و نوع رابطه تاثیر می گذارند. این پایان نامه در صدد بررسی رابطه سرمایه فرهنگی حاصل از خانواده و سرمایه فرهنگی حاصل ...