عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
حوزه و دانشگاه دو نهاد علمی کشور هستند که مهم‌ترین رسالت آن‌ها تربیت نیروی متفکر و تولید و تسهیم دانش است. به دلیل تفاوت و شباهت‌های ساختاری و آموزشی میان حوزه و دانشگاه اشتراک دانش بین این دو نهاد اهمیت بسزایی دارد. در پی تلاش‌های بسیاری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفت تا این دو نهاد را به هم نزدیک کنند عوامل و متغیرهای بسیاری فراروی تعامل و اشتراک دانش بین حوزه و دانشگاه وجود دارد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش بین اعضای هیئت علمی دانشگا ...

-تعیین و تحلیل عوامل درونی و بیرونی -تدوین چشم انداز، بیانیه ماموریت و اهداف -تدوین استراتژی های کلان و خردبخش پژوهشی دانشگاه یزد برای دوره 5 ساله آتی و اولویت بندی آنها -تعیین برنامه های عملیاتی مرتبط با هر استراتژی -مشخص نمودن مسئول یا مسئولین پیگیری هر برنامه و زمان بندی آنها . ...

مطالعه از عوامل عمده در پیشرفت پژوهش و نظام های آموزشی است، به همین جهت تلاش در جهت بهبود وضع مطالعه و افزایش مهارت های خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزشی به حساب می آید. در این تحقیق میزان آگاهی دانشجویان از شیوه های خواندن اجمالی ، تند خوانی ، عبارت خوانی ، دقیق خواندن ، تجسسی و انتقادی بررسی شده است و این میزان آگاهی بر حسب جنسیت ، معدل و رشته تحصیلی دانشجویان ارزیابی شده است . جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد است . نتایج کلی تحقیق حاض ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
1367-1382 | 
1382-1367 | 

این رساله ، مطالعات مربوط به طراحی خوابگاههای دانشجویی می باشد که براساس طرح جامع دانشگاه یزد ، مساحتی در حدود 205000 مترمربع برای آن در نظر گرفته شده است. مجموعه دارای عملکردهای مسکونی ، خدماتی و تفریحی می باشد که روحیه غالب آن مسکونی است و مجموعه بوسیله فضای سبز و آب نماها تکمیل می شود. ...

در یک مطالعه مقطعی بر روی 52 بیمار هیدروسفالی که طی سالهای 68 تا 72 در تنها مرکز جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی یزد بیمارستان شهید رهنمون بستری شده‌اند، با مطالعه پرونده‌های بیماران اطلاعات لازم جمع آوری و دسته بندی شده و در قالب جداول تنظیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .اهداف طرح عبارت بود از تعیین توزیع فراوانی و درصد جامعه مورد بررسی بر حسب سن، جنس ، علت مراجعه علائم بالینی، نوع هیدروسفالی، عارضه شنت و آنومالی همراه.بر اساس نتایج حاصله شیوع هیدروسفالی در سنین زیر 2 سال ب ...

به منظور بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی 1 بر آمادگی جسمانی دانشجویان، در ابتدای ترم از بین دانشجویانی که واحد تربیت بدنی 1 را انتخاب کرده اند، 75 نفر دختر و 75 نفر پسر به صورت تصادفی انتخاب شده و پیش آزمونی از متغیرهای مورد نظر از آنها گرفته می شود . سپس در پایان ترم نیز متغیرهای مورد نظر به عنوان پس آزمون مجددا اندازه گیری می شوند . همچنین از بین دانشجویان 25 نفر پسر و 25 نفر دختر به عنوان گروه کنترل انتخاب شده و پیش آزمون و پس آزمون از آنها گرفته می شود . اطلاعات به دست آمده ا ...

بررسی فراوانی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به بیماریهای دستگاه تنفسی تحتانی که طی 20 سال (1379-1360) بوسیله دکتر منصور جمالی در 4 مرکز دانشگاهی یزد، علوم پزشکی تهران،علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. جهت انجام این طرح ابتدا ‏‎Case‎‏های مربوط به دستگاه تنفسی تحتانی جمع آوری شد. و سپس بر اساس 4 متغیر سن، جنس، محل سکونت و محل تولد و براساس ‏‎ICD‎‏ هر بیماری اطلاعات کدبندی شد و سپس از آن اطلاعات آماری مربوطه ا ...