عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
به منظور بررسی میزان همبستگی و ارتباط بین درصد چربی بدن و توان هوازی و همچنین میزان همبستگی بین سن و قد و وزن با درصد چربی بدن و توان هوازی از بین کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان که در سال تحصیلی 1374-75 مشغول تحصیل بوده‌اند، تعداد 30 نفر بطور تصادفی جهت انجام تحقیق انتخاب شدند. سپس سن، قد، وزن آزمودنی‌ها را اندازه‌گیری کرده و به منظور اندازه‌گیری توان هوازی تست پله "آستراند رایمینگ " و نمودار مربوط به آن مورد استفاده قرار گرفت و به منظور اندازه‌گیری درصد چربی بد ...
نمایه ها:
چربی | 
پسر | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
1379 | 
   
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر برنامه آمادگی جسمانی 8 هفته ای بر تعداد گلبولهای سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان بود. ...

به منظور بررسی و مقایسه ارتباط بین توان هوازی ، درصد چربی بدن و میزان افسردگی ورزشکاران و غیرورزشکاران تعداد 129 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان انتخاب گردیدند. ...