عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی برنامه های درسی آموزش عالی از نظر میزان توجه به مولفه های آموزش شهروندی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390-1389 می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد، جامعه آماری پژوهش شامل همه اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان می‌باشد که براساس روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، 440 نفر (380 نفر دانشجو، 60 نفر استاد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق ...

این تحقیق ، رابطه میان عوامل محیط کاری ، متغیرهای جمعیت شناختی و فرایند خلق دانش سازمانی را بررسی می کند . سؤالات تحقیق عبارتند از : عوامل محیط کاری و متغیرهای جمعیت شناختی که خلق دانش سازمانی را افزایش می دهند یا باز می دارند کدامند؟ و این عوامل چگونه به فرایندهای خلق دانش سازمانی مربوط می شوند ؟ این تحقیق در دانشگاه کاشان و بین اعضاء هیأت علمی این دانشگاه صورت گرفت و جمعاً 120 پرسشنامه از بین آنها جمع آوری شد . هشت عامل محیط کاری ( تشویق سازمانی خلاقیت ، تشویق سرپرستی خلا ...

از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی پرورش نیروهای متخصص جامعه محسوب می شوند، نقشی کلیدی و تعیین کننده در توسعه کار آفرینی و پرورش ویژگی های شناختی-رفتاری کار آفرینانه در دانشجویان دارند. هدف از این پژوهش ، ارزیابی و مقایسه ویژگی های شناختی-رفتاری کار آفرینانه دانشجویان در دانشکده های مختلف دانشگاه کاشان می باشد و با روش تحقیق توصیفی-پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق از طریق پرسشنامه نظر سنجی بیش از 500 نفر ، به صورت تصادفی از بین 5 دانشکده، به تفکیک و نسبت جمعیت هر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی ، سلامت روان و سبک های مقابله با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان سال تحصیلی)92-91( انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه کاشان بود. نمونه مورد نظر شامل300 نفر از دانشجویان دانشگاه کاشان بود،که به صورت تصادفی انتخاب شدند.در این روش نمونه گیری تعداد 60 نفر به صورت تصادفی از هر دانشکده انتخاب شدند . به منظور انتخاب گروه نمونه از روش ن ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشگاهی از نظر هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان انجام شده است. نوع تحقیق از نظر روش، پیمایشی در علوم اجتماعی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های علوم انسانی، ادبیات و زبان های خارجه، علوم پایه، فنی -مهندسی و معماری و هنر دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-92 به تعداد5370 نفر بود که از میان آنها تعداد 360 نفر با است ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه هوش های چندگانه وسبک های یادگیری دربین دانش جویان دانشگاه کاشان می پردازد . هاوارد گاردنر تئوری هوش های چندگانه خود را درمخالفت با وجود یک نوع هوش درتمامی افراد ارائه داد. این تئوری وجودحداقل ده نوع هوش مختلف (هوش دیداری/فضایی ، هوش کلامی /زبانی ، هوش منطقی /ریاضی ، هوش بدنی /جنبشی ، هوش موسیقی ، هوش درون فردی، هوش برون فردی، هوش طبعت ، هوش هستی شناسی و هوش اخلاقی ) را درتمام افراد ارائه می دهد به دلیل اینکه هوش دهم این تئوری اخیرا ارائه شد ، این تح ...

در چند سال اخیر، فرسودگی تحصیلی به علت تأثیر منفی ای که بر فرایند آموزش و یادگیری می‌گذارد مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. فرسودگی یک حالت منفی خستگی فیزیکی، هیجانی و ذهنی می‌باشد که با حس عمیق شکست از کار همراه است. فرسودگی تحصیلی توسط دانش‌آموزان و دانشجویان به‌ صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش اندازه در فعالیت‌های درسی، نگرش بدبینانه و بی‌تفاوتی نسبت به کارهای مدرسه و احساس شایستگی پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف بروز داده می شود. از اینرو، پژوهش حاض ...

هدف پژوهش حاضر، رابطه بین مهارت های فراشناختی و تفکرانتقادی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارائه مدل آن می باشد.این پژوهش کاربردی بوده وروش آن از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان است که تعداد 370 نفر با روش نمونه گیری متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شده اند؛ ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد آگاهی های فراشناختی با آلفای کرونباخ 0/96 و آزمون مهارت تفکرانتقادی کالیفرنیا فرم ب با پایایی0/67 می باشد و برای تعیین روایی آنه ...

رشد همه جانبه صنعت و تکنولوژی، گسترش روابط فرامرزی و ایجاد فضاهای مجازی در قرن حاضر، هرچند مزایای عمده ای در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی زندگی بشر داشته، اما نوعی ناامنی اجتماعی و اضطراب زمینه ای را در تمام جوامع با خود همراه داشته، که بدون شک بر سلامتی روان و میزان تاب آوری انسان ها بی تاثیر نخواهد بود. سبک زندگی، بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. مهم ترین نوآوری در مفهوم سبک زندگی اسلامی این است که به آموزه های اسلامی و کلیت اسلام نگاه شده است. سبک زندگ ...