عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تحولات دنیایی امروز، بازارهای جهانی فردا از آن شرکتهایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند. تجربه موفقیت آمیز اکثر کشورهای پیشرفته در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی اهمیت خاصی قائل گردند. این تحولات بیش از هر چیز، حیطه آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا بهتر است بگوییم که باید تحت تأثیر قرار دهد. صرف انتقال برخی اطلاعات و مهارت‌ها به دانشجویان دیگر کافی نیست. امروزه، در بسیاری ...

این پژوهش با هدف بررسی رسالت دانشگاه در توسعه کارآفرینی انجام شده است.این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی بوده که به روش کتابخانه ای پس از مطالعه و فیش برداری از منابع تحقیق انجام شده است و سپس به تحلیل نقش دانشگاه در توسعهکارآفرینی به روش توصیفی-تحلیلی می پردازد. با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی مبتنی بر دانش در نوآوری ضرورت توجه به آموزش و تربیت کارآفرینی در سطوح دانشگاهی بر کسی پوشیده نیست .توسعه رفتار پژوهشی و پرورش نیروی انسانی توانمند،نیازمند توجه خاص به کارآفرینی در مراکز ...

ماموریت یا رسالت دانشگاه درگذشته شامل اموزش و پژوهش بود که امروزه با توجه به تحولات روی داده درمحیط جهانی و تغییر درروابط بین سه عملگراصلی درسیستم های ملی نوآوری صنعت دولت دانشگاه رسالت سومی نیزبرعهده دانشگاه ها نهاده شده است و آن همان کارافرینی دانشگاهی و مشارکت درتوسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و مناطق است کارافرینی دانشگاهی عبارت ازایجادزمینه توسعه نواوری دراعضای دانشگاه تجاری کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی و بالطبع توسعه فعالیت های اقتصادی است جامعه ما نیز به لحاظ داشتن دانشگا ...

ادبیات کارآفرینی دانشگاهی ودانشگاه کارآفرین به سرعت درحال تغییر است. دانشگاه های کشورهای توسعه یافته به طورفزاینده ای کارآفرین شده اند. دراقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاه ها علاوه برمأموریت های آموزشی وتحقیقاتی، مأموریت سوم خود یعنی مشارکت فزاینده تر درفرآیند نوآوری و توسعه تکنولوژی را نیز عهده دارشده اند. براین اساس شبکه های جدید وابسته به دانشگاه ها درحال رشد می باشند ودانشگاه ها با توجه به ظرفیت هایی که به عنوان نهادتولیدوتوزیع کننده دانش دارند، به صورت دانشگاه های کارآفرین ن ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت دانشگاه سمنان جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین بود. به منظور نائل آمدن به آن 3 هدف در نظر گرفته شد و 8 مولفه استخراج شد که عبارتند از: رهبری کارآفرینانه، ساختار سازمانی کارآفرینانه، آموزش کارافرینی، فرهنگ کارآفرینانه، کارکنان خلاق و نوآور، تأمین منابع حمایتی کارآفرینانه، بازاریابی کارآفرینانه و تجاری‌سازی ایده نو. در این راستا، اعضأی هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه‌ای که وضعیت دانشگاه سمنان و دانشگاه کارآفرین را در قا ...
نمایه ها:
الگو | 

هدف اصلی پژوهش حاضر، آگاهی از امکان پیاده‌سازی دانشگاه کارآفرین از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع تبیینی بود و از روش پیمایش، برای جمع آوری داده های کمی و از روش مصاحبه برای جمع آوری داده های کیفی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که در بخش کمی با روش نمونه‌گیری طبقه ای تصادفی، تعداد 120 نفر، بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. این تعداد، پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ ...

نظام آموزش عالی کشور برای حل مسائل خود درپیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی کشوردرزمینه آموزش نیازمند ایفای نقش مثبت با توجهبه سندهای راهبردی همچون سند چشم انداز 1404 می باشد وجود تحولات فزاینده درحوزه آموزش عالی نیاز به جهت دهی و هدایت صحیح بوده و همانند سایربخشهای اجتماعی به رهبری نیاز دارد به همین دلیل دراین مطالعه رهبری درآموزش عالی مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ضرورت رهبری آموزش عالی وایجاد دانشگاه کارافرینی ازطریقان پرداخته ...

دانشگاه ها برای افزایش عملکرد خود ازطریق نوسازی استراتژیک و ایجادفرصت های جدید پرمخاطره به کارافرینی روی اورده اند دراین میان آموزش و یادگیری ترکیبی یک راه موثر برای نوسازی استراتژیک محسوب می شود یادگیری ترکیبی میتواند توانایی یک شرکت را برای تشخیص فرصت تقویت کند و کمک کند که اینتوانایی ها را به نحو موثری برای ملی کردن فرصت های جدید بکارگیرند آموزشهای سنتی و آموزشهای الکترونیکی صرف هرکدام دارای مزایا و محدودیت های خاص خود هستند با این وجود یادگیری ترکیبی میت واند یک رویکرد ام ...

آموزش کارآفرینی و پژوهش در این زمینه، در دو دهه گذشته که به دهه های طلایی کارآفرینی نام گرفته است، در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. این تفکر که کارآفرینان دارای ویژگی ذاتی هستند، مورد پذیرش قرار نگرفته و رشته کار آفرینی همچون سایر رشته های تحصیلی در دانشگاه ها تدریس می شود. نظر به نقشی که کارآفرینان در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند، همان گونه که بالندگی اقتصادی برای ما مهم است، آموزش کارآفرینان نیز به همان نسبت اه ...