عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 118

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنوان این پژوهش عبارت است از" مقایسه انگیزش پیشرفت کارکنان شاغل به تحصیل با کارکنان غیر شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور". همچنین اهداف این پژوهش عبارتند از: مقایسۀ مسؤولیت‏پذیری، رقابت‏جویی، سخت‏کوشی و هدف‏مداری کارکنان شاغل به تحصیل با کارکنان غیر شاغل به تحصیل. فرض اصلي پژوهش عبارت است از: بین انگیزش پیشرفت در کارکنان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور با انگیزش پیشرفت کارکنان غیر شاغل به تحصیل در این دانشگاه تفاوت معنی‏داری وجود دارد. فرض‏های جزئی عبارتند از: بین مسؤولیت‏ ...

تحقیق حاضر به ارز یابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان گلستان بر اساس مدل برتر EFQM می پردازد. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گلستان که 180 نفر می باشد و 123 نفر نمونه آماری بر طبق جدول مورگان و کرجسی تعیین شد و نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی میباشد . برای گردآوری داده های مورد نظر از پرسشنامه استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه‌ی استاندارد EFQM مشتمل بر 41 سوال بین 123 نفر نمونه آماری که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است ، توزیع گردید . پس از جمع‌ ...

هدف اصلي در اين پژوهش تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور مركز همدان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه مي باشد.دانشگاه ها به منظور به انجام رساندن وظايف خطير و پويايي و ارتقاي خود نيازمند الگو و ابزار مناسب براي ارزيابي و اطمينان كيفي از روند برنامه ها و فرايندهاي مربوطه و كارايي و اثربخشي دانش آموختگان خود و مهمتر از همه ميزان رضايت مندي آنان هستند. هر چه خدمات ارائه شده به وسيله مراكز آموزش عالي بهبود يابد باعث مي‌شود تا كيفيت خروجي‌هاي آنها كه معمولاً فارغ التحصيلان ه ...

جهانی شدن فرایندی است اجتناب ناپذیر که تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. . تغییرات همه جانبه کنونی همه جوامع و نهادهای اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار داده است. آثار این تغییرات در جوامع پیرامونی یا در حال گذار بیش وپیش از آنکه بر جهانی شدن دلالت داشته باشد، حاصل پاسخ آنها به آثار جهانی شدن می باشد. یک پای ثابت همه تعاریف از جهانی شدن، اهمیت استفاده از اطلاعات ، یا دانش است. پیدایش و گسترش آموزش از راه دور و باز ، با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال که امکان آموزش از ر ...

کتاب درسی اصلی‏ترین رسانه در دانشگاه‏های باز و از دور و از جمله دانشگاه پیام نور است. این رسانه باید شامل ویژگی‏هایی باشد که یادگیرنده‌ی از دور را بدون نیاز به حضور استاد به عمیق‌ترین سطح یادگیری ممکن برساند. پژوهش حاضر با هدف‌های کلی طراحی الگوی مطلوب کتاب درسی دانشگاهی باز و از دور و مقایسه‌ی الگوی مطلوب با کتاب‏های دانشگاه پیام نور طراحی و اجرا شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای دستیابی به هدف کلی اول استفاده از راهبرد کیفی و روش تجزیه و تحلیل مفهوم کتاب درسی با ا ...

در دنياي آشوبناک امروزی توجه به تغییر و یادگیری نحوه مدیریت آن بسیار ضروری است. تناسب تنوع و پیچیدگی درون سیستم با محیط و افزايش اجزاء و واحدهای سازمان موجبات ارتقاء یادگیری را فراهم می کند. سازمان ها جهت پاسخگویی به شرایط محیطی، آزادی عمل و حفظ انعطاف مجبورند گروههای کاری خودگردان را فعال نموده و قدرت بازآفرینی و خودسازماندهی را افزایش دهند. خودگردان شدن واحدها و استقلال آنها مي تواند در آینده سازمان ها را به دليل غيرمتمركز شدن امور با چالش هایی روبرو سازد، لذا سازمان ها مجب ...

پویایی و تغییرات مستمر از شاخصه های عصر جدید ،که آن را عصر اطلاعات نامیده اند می باشد.سازمان های عصر جدید نیز متاثر از دنیای امروز برای بقا و رشد می بایست با تغییرات مستمر خود را با محیط پر تلاطم وفق دهند در واقع با گسترش جوامع ،سازمانها نیز گسترده تر شده و نقش مدیریت بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر بیش از پیش جلوه گر گشته است. در این راستا مطالعات صورت گرفته در مورد عوامل اثر گذار بر رضایت شغلی در سازمانها حاکی از آن است که بکارگیری ساختار سازمانی مناسب ،از یک نقش محوری و کلید ...

کمبود تحقیقات در خصوص سنجش تصویر ذهنی از دانشگاه باز ما را بر آن داشت تا تصویر ذهنی یکی از ابر دانشگاههای باز در داخل و خارج از کشور را مورد بررسی قرار دهیم. تحقیق حاضر با هدف بررسی پیش زمینه ها و پیامدهای تصویر ذهنی از برند در دانشگاه باز پیام نور صورت پذیرفته است. در این راستا، در این تحقیق مدل یکپارچه از روابط علّی میان پیش زمینه ها و پیامدهای تصویر ذهنی دانشگاه باز در چارچوب ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری کلر پیشنهاد شده است. با توجه به مدل پیشنهادی تحقیق، سیزده فرضیه از ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی مولفه های عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری بین کارکنان دانشگاه پیام نور استان تهران پرداخته است. اهداف کلی مطالعه و تعیین عدالت سازمانی در میان کارکنان، مطالعه و تعیین کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان، مطالعه و تعیین رابطه عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان می باشد. جامعه آماری 800 نفر ونمونه با استفاده از جدول مورگان 260 نفر از کارکنان دانشگاه پیام نوراستان تهران می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای است. جهت جمع آوری اطلاعات از ...