عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در جهان پر شتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان شیوه نوین کسب دانش و آموزش تلقی می گردد که به سرعت در حال رشد، توسعه و تحول بوده و در همه عرصه های یادگیری خصوصا در زمینه آموزش عالی رو به افزایش و گسترش است. اما گسترش بدون برنامه ریزی و در کنار آن نبود آمادگی های لازم جهت نهادینه ساختن این شیوه جدید آموزشی می تواند اثرات و خسارات جبران ناپذیری بر پیکره آموزش ،یادگیری و انتقال دانش داشته باشد. از این رو جهت بستر سازی و توسعه یادگیری الکترونیکی لازم است تا به بررسی میزان آماد ...

هدف اصلي در اين پژوهش تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور مركز همدان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه مي باشد.دانشگاه ها به منظور به انجام رساندن وظايف خطير و پويايي و ارتقاي خود نيازمند الگو و ابزار مناسب براي ارزيابي و اطمينان كيفي از روند برنامه ها و فرايندهاي مربوطه و كارايي و اثربخشي دانش آموختگان خود و مهمتر از همه ميزان رضايت مندي آنان هستند. هر چه خدمات ارائه شده به وسيله مراكز آموزش عالي بهبود يابد باعث مي‌شود تا كيفيت خروجي‌هاي آنها كه معمولاً فارغ التحصيلان ه ...

با تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به علوم، تحقیقات و فناوری رسالت عظیمی بر دوش دانشگاهها از جمله دانشگاه پیام نور قرار گرفته که پژوهش را در کنار آموزش در ساختار دانشگاه وارد کرده است. این طرح در پی این است که ناکارایی پژوهش و مشکلات و مسائل مربوط به پژوهش را بررسی کند و راهکارهای مناسب را با اتخاذ راهبردهای بهینه مشخص کند. کلید واژه ها : تحقیقات، فناوری، پژوهش، دانشگاه پیام نور، کارایی، راهکار، راهبرد، ساختار. ...

این تحقیق با هدف بررسی هزینه ها و مقایسه کیفیت آموزش و سطح یادداری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با دانشگاههای سنتی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش هزینه های آموزشی, مراکز آموزش عالی دولتی تربیت بدنی در سنوات 78-74 و در بخش مقایسه کیفیت آموزشی و یادداری دانشجویان تربیت بدنی در سنوات 78-77 بوده است. برای جمع آوری داده ها, از پرسشنامه, مصاحبه و بررسی اسناد بهره گرفته شده است. یافته های حاصله با استفاده از نرم افزار آماری Spss.9 (آزمون t استودنت, کای اسکوار و ضر ...

طرح حاضر به بررسی دیدگاههای دانشجویان منطقه 6 دانشگاه پیام نور به عوامل موجود در نظام آموزش از راه دور یعنی برنامه ریزی ، محتوای منابع درسی ، روشها ، استاد ، نحوه ارزشیابی ، فضای فیزیکی و روانی دانشگاه خواهد پرداخت . بدون شک دانشجویان بهره وران مستقیم از این نوع آموزش اند که می تواندد درباره آن اظهار نظر کنند و عوامل مطلبو و نامطلوب آن را بیان دارند. این امر به متخصصان و برنامه ریزان کمک خواهد کرد تا با بررسی این دیدگاهها به بهینه سازی جنبه های مختلف این نوع آموزش بپردازند. ...

در دنياي آشوبناک امروزی توجه به تغییر و یادگیری نحوه مدیریت آن بسیار ضروری است. تناسب تنوع و پیچیدگی درون سیستم با محیط و افزايش اجزاء و واحدهای سازمان موجبات ارتقاء یادگیری را فراهم می کند. سازمان ها جهت پاسخگویی به شرایط محیطی، آزادی عمل و حفظ انعطاف مجبورند گروههای کاری خودگردان را فعال نموده و قدرت بازآفرینی و خودسازماندهی را افزایش دهند. خودگردان شدن واحدها و استقلال آنها مي تواند در آینده سازمان ها را به دليل غيرمتمركز شدن امور با چالش هایی روبرو سازد، لذا سازمان ها مجب ...