عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیقات جامعه شناختی کمتر به بررسی نشانگان فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و انواع آن پرداخته است . پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط میان نشانگان فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی با متغیرهای زمینه ای و برخی متغیرهای اجتماعی در دنبال می کند . اول بررسی توزیع الگوهای فرهنگی فردگرایی – جمع گرایی در سطح خرد و سپس بررسی روابط عللی در میان سازه های فردگرایی - جمع گرایی افقی وعمودی با برخی متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اجتماعی ( سرمایه اجتماعی ، احساس عدالت اجتماعی ، احساس امنیت اجتماعی ، ذهنیت ...

بیان موضوع: یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت گسترش شناخت یا دانایی (در رابطه با انسان و جهان) است و مهم‌ترین رکن شناخت، طرح پرسش است. لذا موضوع تحقیق حاضر "مطالعه نگرش اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهار در مورد میزان موفقیت نظام آموزشی موجود در پرورش روحیه پرسشگری" می‌باشد. هدف کلی: این تحقیق سعی دارد با شناسایی رابطه بین مولفه‌های نظام آموزشی دانشگاه پیام‌نور با پرورش روحیه پرسش‌گری از دیدگاه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بها ...

این پژوهش با عنوان" اثر وامهای دانشجویی بر افزایش عدالت در دسترسی به تحصیلات تکمیلی: موردکاوی دانشگاه پیام نور شهر تهران" در صدد بررسی میزان اثر وام های ارایه شده در دانشگاه پیام به دانشجویان آن دانشگاه در دستیابی به تحصیلات تکمیلی و افزایش عدالت در بین متقاضیان تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه است و همچنین بررسی میزان وام های ارایه شده ،ساز و کار پرداخت و بازپرداخت وامها ،بهره وامها ،مدت زمان باز پرداخت ،زمان آغاز باز پرداخت وامها و ... است.چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه ...

مدیریت دانش از جمله موضوعات پر محتوایی است که طی دهه‌های طولانی تکامل یافته و در طی چند سال اخیر در جوامع علمی، تجاری و ... به شکل گسترده‌ای ظهور یافته است. در دنیای متحول و متغیر امروز، شرایط به گونه‌‌ای رقم خورده که جوامع و سازمان‌های مختلف برای حیات و بقاء و البته رشد و توسعه خود، عمیقاً نیازمند منابع ارزشمندی همچون علم و دانش‌اند. چرا که دانش به عنوان یک سرمایه گرانقدر می‌تواند به سازمان، جهت رویارویی با چالش‌های محیطی کمک کند و برای آن‌ها قدرتی روزافزون را به ارمغان آور ...

تحقیق حاضر به بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور پرداخته است. امنیت اجتماعی حکایت از حفظ فرد در مقابل خطراتی دارد که اجتماع آن را برای افراد رقم می زند و فرد را در مقابل خطراتی که مسبب آن زندگی جمعی است حمایت می کند و یکی از شاخصه های کیفی زندگی در شهرهاست. فضاهای شهری از جمله مولفه هایی هستند که نابهنجاری های اجتماعی در آن ها رخ می دهد و امنیت افراد را تهدید می نماید. بنابراین امنیت زنان و دختران دانشجو به عنوان یک گرو ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های جرأت ورزی تحصیلی بر افزایش خود اثربخشی تحصیلی، سخت رویی تحصیلی و تغییر عملکرد قلبی-عروقی دانشجویان پیام نور تهران در سال تحصیلی 89-1388 صورت گرفت.بدین منظور تعداد 40 نفر که دارای خصوصیات نمونه پژوهش بودند به روش نمونه گیری در دسترس از میان داوطلبان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه جرأت ورزی شرینک، پرسشنامه خود اثربخشی تحصیلی شقاقی و پرسشنامه ی سخت رویی تحصیلی بنیشک و ...