عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی پژوهش حاضر" ارائه مدلی مناسب از رهبری معنوی و تاثیر آن بر ظرفیت یادگیری سازمانی( با نقش میانجی توانمند سازی) در مراکز و واحد های تابعه دانشگاه پیام نور استان اصفهان، آزمون مدل مذکور و در نهایت، ارایه راهکارها و پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصله از تحقیق " می‌باشد. روش تحقیق توصیفی - همبستگی می‌باشد جامعه آماری شامل 650 نفر کارکنان شاغل در مراکز و واحد های تابعه دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 1392بوده است که از طریق ‌نمونه گیری تصادفی در فرمول تعیین حجم نمونه م ...

هدف از این پژوهش بررسی سواد اطلاعاتی و رابطه آن با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان است. این پژوهش با توجه به روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی92-1391 که دارای 3 گروه آموزشی(مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی) است و تعداد آن ها 2262 نفر بوده. در این پژوهش با استفاده از روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم نمونه، تعداد 531 نفر به عنوان نمونه نهایی مشخص ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت روانی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دوره ارشد دانشگاه پیامنور اصفهان انجام پذیرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 92-1391 است، که شامل 378 نفر می‌باشد. و نمونه تحقیق شامل 166 دانشجو بوده که، به روش طبقه‌ای و تصادفی متناسب انتخاب شده‌اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه GHQ28 از گلدبرگ و انگیزه پیشرفت (AMT ...