عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسي امکان استقرار نظام آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور از دیدگاه رؤسا و اعضای هیات علمی دانشگاههای پیام نوراستان آذربایجان غربی انجام شد. بدین منظور شاخص های آموزش مجازی در این دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفت. شاخصهای بررسی شده، عوامل مالی - فنی، انسانی، فرهنگی – اجتماعی و اجرایی بودند. اين پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي مي‌باشد. جامعه‌ي آماري این پژوهش شامل کلیه مدیران دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی که 21 نفر و همچنین اعضای هیأت علمی که 118 نفر ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی در مدیریت اثربخش تعارض در واحدها ومراکزدانشگاه های پیام نور استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 93- 1392انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران وکارکنان دانشگاه های پیام نورشمال استان آذربایجان غربی بوده است، که جمعیتی بالغ بر 170 نفر را در بر می گیرد.حجم نمونه آماری مورد نیاز به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس روش فرمول کوکران 118 نفر محاسبه شده است. ...

موضوع تحقیق تاثیر بهبود اخلاق کاری بر بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح می باشد که بهبود اخلاق کاری بر بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی تاثیر دارد. در این تحقیق چهار بعد از رفتار اخلاق کار مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از: دلبستگی و علاقه به کار، پشت کار و جدیت در کار، روابط سالم انسانی و مذهبی، روحیه جمعی و مشارکت در کار. که هدف ازانجام ...