عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دارای نقش های جنسیتی مردانه،زنانه،دوجنسیتی و نامتمایز است.به این منظور از میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان تعداد 250 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است و از پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرش نسبت به ازدواج هیل استفاده شده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها برای سوال های پژوهشی از روش توصیفی و روش T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس دو طرفه و هم چنین آزمون دانک ...

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و مقایسه عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش‌جویان ممتاز و مشروط دانشگاه هرمزگان بوده است. بدین منظور از بین دانش‌جویان ممتاز و مشروط دانشگاه هرمزگان که در نیم‌سال دوم تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بوده‌اند، نمونه‌ای به حجم 217 نفر شامل: 100 نفر دانش‌جوی ممتاز و 117 نفر دانش‌جوی مشروط، به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش‌نامه محقق ساخته عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی؛ پرسش ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش جهت‌گیری‌های هدفی و راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه هرمزگان بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه هرمزگان و تعداد نمونه 420 دانشجو ( 247 دانشجوی دختر و 173 دانشجوی پسر ) بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب مناسب انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق دو پرسش‌نامه جهت‌گیری هدفی (الیوت و مک‌گریگور، 2001) و راهبرد خودتنظیمی (پنتریچ و همکاران، 1991) جمع‌آوری گردید. هم‌چنین، از معدل نیم‌سال اول ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، تحمل ابهام و پیشرفت تحصیلی با کارآفرینی و مقایسه آن در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه هرمزگان بوده است. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه هرمزگان بود. به همین منظور 357 نفر نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای با انتساب مناسب از بین جامعه دانشجویان دانشگاه هرمزگان انتخاب شدند. از پرسش‌نامه 95 سوالی کارآفرینی، پرسش نامه 29 سوالی انگیزه پیشرفت، پرسش‌نامه 16 سوالی تحمل ابهام وهم چنین از معدل نیم سال اول تحصیلی91-1390 دانشجویان به عنوان ا ...

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان می باشد. چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظرات پوتنام، کلمن، فوکویاما، سالیوان وجنکینز در رابطه با سرمایه اجتماعی و همچنین رویکردهای استفاده وخشنودی و رویکرد کاشت، دیدگاه های مورد استفاده در رابطه با رسانه می باشند. دیدگاه کنش متقابل نمادی وبه ویژه عقاید روزنبرگ هم تئوری های هویت اجتماعی ما را شامل می شوند. تحقیق از نوع کاربردی، روش مطالعه در این تحقیق، پیمایش، وابزار گرد ...

بستر رودخانه‌ها نا‌پایدار و احتمال تغییر در فرم رودخانه در گذر زمان وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق، آشکارسازی نوسانات مکانی رودخانه شور در طول زمان و تعیین سطوحی از دانشگاه هرمزگان که در معرض آبگرفتگی هستند، می‌باشد. داده‌های ماهواره‌ای شامل Landsat TM، Landsat MSS و IRS P6 بود که هر یک با استفاده از نرم افزار ENVI 4.8 آماده سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میزان کارایی هر روش طبقه بندی با محاسبه دو شاخص صحت کلی (Overall Accuracy) و ضریب کاپا (Kappa Coefficient) بررس ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه فرهنگ سازمانی و مؤلفه های ده گانه آن با عملکرد آموزشی وپژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، انجام گرفته است.شاخص های فرهنگ سازمانی مورد نظر در این پژوهش برگرفته از مدل رابینز می باشند.مطالعه به صورت طرح تحقیق همبستگی صورت گرفته است.جامعه این پژوهش همه اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان را شامل می شد .داده های اولیه به کاررفته در این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته ای که در بین پاسخگویان توزیع شد، به دست آمد.روش های آماری مورد استفاده دراین تحقی ...

در اقتصاد نوین، دانش به عنوان عامل راهبردی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار یک قدرت محسوب می شود، اما صرف برخورداری از دارایی های دانشی، قدرت آفرین و ارزش آفرین نیست، بلکه تسهیم دانش و اشتراک آن با دیگر اعضای درون سازمانی و برون سازمانی زمینه خلق دارایی دانشی جدید و ارزش آفرین را فراهم خواهد ساخت. علی رغم توجه سازمان ها به این امر، همچنان توفیق مناسبی در این زمینه کسب نکرده اند. بنابراین برای موفقیت در تسهیم دانش نیاز به دیدگاه جامع از تمام عوامل دخیل در آن است. که یکی از ای ...

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به‌عنوان پدیده ای از مدرنیته، دانش لازم را برای توسعه همه‌جانبه‌ی جامعه فراهم می آورند. یکی از مسائلی که می‌تواند در کارکردهای این نهادهای آموزشی اختلال ایجاد کند، پدیده تقلب علمی به ‌مثابه رفتاری انحرافی است. نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز به‌عنوان چهارچوب نظری این تحقیق انتخاب و بر مبنای آن مدل ساختاری ای که روابط علّی بین متغیرهای مکنون را مشخص می کند تدوین شد. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جمعیت تحقیق شامل کلیه دا ...