عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف مطالعه حاضر، مدلسازی رابطه رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بود. بدین منظور، نمونه ای 148 نفری از 250 نفر از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شد و در ادامه پرسشنامه هایی که پایایی و روایی آن‏ها احراز شده بود، توسط آزمودنی ها تکمیل شد. برای سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه موستاکیس، برای سنجش رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و اوولیو، برای سنجش عدالت سازمانی، از پرسشنامه ...

هدف این پژوهش تحلیل وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و انعکاس آن در پایگاه اطلاعاتی وب او ساینس در فاصلۀ سال‌های 2000 الی 2010 می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و روش پژوهش تحلیل محتوا می‌باشد. جامعۀ پژوهش را انتشارات اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی (كتاب، مقالۀ مجله، مقالۀ كنفرانس و طرح پژوهشي) در سطح ملی و بین المللی در نشريات تخصصي به تعداد 3135 مدرک و نیز تولیدات علمی آن‌ها در نمايۀ استنادي علوم پايگاه آي.اس.آي طي سال‌هاي 2010-2000 به تعداد ...

موضوع اين تحقيق بررسي عمل به وظايف شهروندي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي و عوامل مرتبط با آن است. كه در دو سطح توصيف و تحليل مورد سنجش قرار گرفته اند. هدف ما در اين تحقيق يافتن پاسخ به اين سؤال بود كه وضعيت عمل به وظايف شهروندي دانشجويان چگونه است و عوامل مرتبط با آن چيست؟ در اين پژوهش، آراي جامعه شناساني چون وبر، مارشال، پارسونز، ترنر، هابرماس و كيث فالكس بررسي شد و جهت طرح چارچوب نظري استفاده شده است. براي بررسي اين موضوع، از روش پيمايش و جهت گرد آوري داده ها نيز از ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف محلول ساکارز 5 درصد بر قابلیت های بی هوازی و میزان گلوکز خون فوتبالیست های تیم منتخب دانشگاه محقق اردبیلی در حین یک مسابقه فوتبال بود. روش تحقیق: بدین منظور از میان فوتبالیست های پسر دانشگاه محقق اردبیلی، تعداد 20 نفر با میانگین و انحراف استاندارد( سن: 1/46±22/4 سال، وزن: 8/47±69/82 کیلوگرم، قد: 7/67±175/75 سانتی متر و VO2max: 2/07±53/27 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) با روش نمونه گیری انتخابی هدفمند، انتخاب و در دو گروه تجربی( محلول ساکاروز 5 در ...

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین پتاسیم سرم خونی و نقطه شکست ضربان قلب(HRDP) در دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش کار: تعداد 30 نفر داوطلب مرد فعال (با میانگین و انحراف معیار سنی 1.2 20 سال) به عنوان آزمودنی‌ های پژوهش انتخاب شدند. به منظور ایجاد HRDP از پروتکل هافمن استفاده شد، پس از تعیین HRDP در آزمودنی‌ها با استفاده از روش S.Dmax، یک هفته بعد، همزمان با اجرای پروتکل، نمونه خونی از سیاهرگ دست چپ آزمودنی‌ها در 5 مرحله مختلف جمع‌آوری و م ...

زمینه و هدف: هدف از اجری تحقیق حاضر، مقایسه سه پروتکل بر روی نوارگردان در تعیین نقطه‌ی شکست ضربان قلب(HRDP) در بین دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش تحقیق: بدین منظور 30 دانشجوی پسر فعال (با م‍‍یانگ‍‍ین± ‌انحراف مع‍‍یار سنی0/2±21/8سال، قد2±‌173 سانت‍‍یمتر، وزن2/1‌±‌68/1 ک‍‍یلوگرم و‌‌vo2max‌ 2/1±46/83 میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به صورت داوطلبانه بعنوان آزمودنی‌های تحقیق انتخاب شدند و در سه جلسه مجزا با حداقل فاصله 72 ساعت 3 آزمون فزاینده را تا سر‌حد واماندگی انجام دادن ...

جهت پویایی یک سیستم آموزشی همواره باید این سیستم در معرض ارزشیابی قرار گیرد تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. در واقع ارزشیابی آموزشی به منظور ایجاد ملاک هایی روشن و واضح جهت قضاوت درباره چگونگی عملکرد نظام آموزشی انجام می گیرد که در نهایت هدف آن بهبود کیفیت آموزشی و ایجاد بهره وری بیش تر در آن نظام است. هدف این پژوهش به منظور بررسی ارزیابی درونی گروه آموزشی باستان‌شناسی در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی پژوهشی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیر گروه، اعضای ه ...

در ادبیات جامعه‌شناسی غالباً از بی‌تفاوتی اجتماعی به عنوان پدیده‌ای آسیب‌شناختی، نوعی بیماری اجتماعی، مانعی در راه مشارکت و توسعه و از عوارض شهرنشینی در عصر مدرن یاد می‌شود. هر برنامه‌ریزی معطوف به توسعه ـ اعم از اینکه آن برنامه در سطح منطقه‌ای باشد یا ملی ـ بدون مشارکت فعال نیروهای تربیت‌شده، علمی و کارآمد مقدور نیست. هدف کلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی در بین جوانان است که با استفاده از روش پیمایشی در دانشگاه محقق اردبیلی با حجم نمونه آماری 369 نفر ان ...

هدف از انجام اين پژوهش بررسی تاثير نوشابه ورزشی زمزم ايزوتونيک بر قابليت‌های زيست-حرکتی و ظرفيت بی‌هوازی دانشجويان پسر تربيت بدنی دانشگاه محقق اردبيلی بود. روش تحقيق از نوع نيمه تجربی بود که به صورت ميدانی انجام شد. به همين منظور از ميان دانشجويان تربيت بدنی دانشگاه محقق اردبيلی، تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گيری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل به نسبت مساوی و تصادفی جايگزين شدند. عملکرد آزمودنی‌ها در زمينه قابليت‌های زيست-حرکتی شامل سرعت، قدرت و استقامت قلبی تنفس ...