عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش تحقیق مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1390 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار دریافت شده از سازمان مرکزی، به ترتیب 63 و670 نفر می‌باشند که 63 نفر از مدیران گروه‌های آموزشی به روش سرشماری و190 نفر از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا جهت تعیین مد ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد درباره تیم‌سازی و مفاهیم مرتبط با آن، بررسی وضعیت تیم‌سازی دانشگاه فردوسی مشهد، بررسی موانع و فرصت‌های تیم‌سازی در این دانشگاه و در نهایت ارائه راه‌کارهایی برای بهبود وضعیت تیم‌سازی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش پژوهش مطالعه موردی و جامعه پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که تعداد مدیران 225 نفر و تعداد کارشناسان 568 نفر بود. نمونه‌گیری نیز به روش هدفمند صورت پذیرفت. برای ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ی اثربخشی آن در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. روش پژوهش، مطالعه‌ی موردی و منابع جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پنج گروه شامل: مدیران گروه‌های آموزشی و ارزیابان درونی که طرح‌های ارزیابی درونی را به اتمام رسانده‌اند، مدیران گروه و ارزیابان درونی که هنوز طرح‌های ارزیابی درونی را به اتمام نرسانده‌اند، مدیران گروه و اعضای هیات علمی گروه‌هایی که هنوز درگیر اجرای طرح‌های ارزیابی درونی نشده‌اند، متخصصان موضوعی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه آموزشی/ پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و تعیین رابطه میان دو عامل فاصله مکانی و میزان آگاهی( به عنوان دو عنصر از آمیخته بازاریابی) بر روی میزان استفاده دانشجویان انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 از 6 دانشکده انتخابی بر اساس فاصله مکانی بود. بر این اساس، 356نفر از دانشجویان کارشناسی حجم نمونه را تشکیل داد. ابزار گردآوری اطلاعات، روش مشاهده آثار به جا مانده از بخ ...

با وارد شدن فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه‌ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کاربران آن‌ها است. در این پژوهش برای بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی، از پرسشنامه‌ای ...

هدف پژوهش حاضر، طراحی، رواسازی و اعتباریابی مقیاس همکاری‌های علمی و بررسی وضعیت موجود همکاری‌های علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ جامعه متخصصان حوزه همکاری‌های علمی و جامعه پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد اعم از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری در سال تحصیلی 93-92 بود. تعداد 7 نفر به صورت هدفمند از جامعه متخصصان و تعداد 204 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از جامعه پژوهشگران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در راستای هدف ...

در عصر حاضر، مدیریّت دانش به عنوان روشی راهبردی در ارتقاء عملکرد سازمان‌ها مطرح می‌شود. بر این اساس سازمان‌ها برای دست یافتن به برتری در رقابت با یکدیگر بهترین راهکار را استفاده از مدیریّت دانش یافته‌اند. سازمان‌های آموزشی و به طور مشخّص دانشگاه‌ها، از جمله سازمان‌هایی هستند که به کارگیری نظام مدیریّت دانش، تأثیر قابل توجّهی در ارتقاء عملکرد و دستیابی به اهداف آن‌ها دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای اطّلاعاتی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به منظور زمینه‌ ...

کانون توجه پژوهش حاضر، قرارداد روان‌شناختی است. قرارداد روان‌شناختی که معمولا در مقابل قرارداد رسمی مطرح می‌گردد، به مجموعه تعهدات نانوشته مورد انتظار افراد و سازمان در قبال یکدیگر اطلاق می‌گردد. این قراردادها بیان‌کننده‌ی رابطه‌ی واقعی افراد با سازمان متبوعشان می‌باشد. شناخت محتوای این قراردادها و در پی آن اقدامات سازمانی در راستای بهبود چارچوب تعامل فرد و سازمان، نقش کلیدی در بهره‌گیری صحیح از سرمایه‌های انسانی آنها دارد. در این راستا هدف پژوهش، کشف محتوای قراردادهای روان‌ش ...

حفظ دانشجویان برای مراکز آموزش عالی اهمیت بسیاری دارد زیرا موسسات آموزش عالی در قبال توجه به پدیده وفاداری دانشجویان و عوامل موثر بر آن منافع زیادی بدست می آورند، از آنجا که بازاریابی ارتباطی از جمله استراتژی هایی است که در ایجاد وفاداری از طریق برقراری ارتباطات طولانی مدت با مشتریان و توجه به خواسته های آنها تاکید زیادی دارد و وفاداری بعنوان هدف نهایی این روش بشمار می آید و حتی گاهی اوقات با مفهوم بازاریابی ارتباطی برابر تلقی می شود ، بنابراین می تواند رویکرد مناسبی برای ا ...