عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وقوع پیشرفتهای شگرف و سریع در زمینه های علم و فناوری در کوتاه مدت، منجر به قدیمی شدن دانش و مهارت شغلی کارکنان می شود. امروزه سازمانها با فشار فزاینده ای برای کاهش هزینه های مالی و زمانی روبرو هستند علی رغم آنکه نیاز فراوانی به برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی دارند. این امر سبب شده که توجه زیادی به سوی برنامه های خود توسعه ای صورت گیرد. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل خودتوسعه ای منابع انسانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد. این تحقیق که مطالعه ای ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی بیماران سرطانی انجام شد.برای جامعه ی آماری مورد نیاز که الزامات پژوهشی و نمونه ی مورد نظر را در بر داشته باشد،بیماران بستری در بیمارستان امام حسین(ع)-وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- انتخاب شدند.تعداد134 بیمار سرطانی براساس محاسبات آماری انجام شده برای نمونه ی پژوهش انتخاب شدند.آزمودنی ها پرسش نامه ی کیفیت زندگی-خاص بیماران سرطانی- و ویژگی های شخصیتی پنج عاملی نئورا تکمیل کردند.داده های پژوهش با استفاده ...

وقتی زبان‌ها به حرکت در نیآیند دانشی برای سازمان تولید نمی‌شود. زبان ساز وکار تعامل انسان‌ها در سازمان‌هاست. اگر انسان به سازمان روح می‌دهد و سرمایه استراتژیک سازمان محسوب می‌شود، بخاطر آن است که متولیان رصدخانه سازمانی که در آن مسائل فراروی سازمان و مدیران، شناسایی و برای حل آن ارائه طریق می‌شود، خود کارکنان هستند. وقتی سکوت، سازمانی را فرا می‌گیرد رکود و فتور در وب فیزیکی و اجتماعی سازمان رسوب می‌کند و مزیت رقابتی سازمانی بی‌معنا می‌شود. در تبیین پدیده سکوت سازمانی معدود پژ ...

هنگامی که یکی از اعضای خانواده مبتلا به بیماری سرطان ( مزمن و صعب العلاج) می شود، به دنبال آن بحران خانوادگی از حیث ابعاد مختلف ( اقتصادی، روانی، اجتماعی، عاطفی و جسمی) برای اعضای خانوده به وجود می آید، بیماری صعب العلاج سرطان نه فقط زندگی بیمار را به خطر می اندازد بلکه انرژی و منابع در دسترس خانواده بیمار را به شدت از بین می برد. آثار این گونه بیماریها، خیلی بیشتر از اینکه به درون فرد محدود باشد شبکه کلی ارتباط ها و پیوستگی های اطراف بیمار را تهدید می کند. بنابراین میان پدید ...

امروزه انواع وسایل ارتباط جمعی به خصوص تلویزیون بخش قابل توجهی از ساعات زندگی انسان را در عصر حاضر در برمی گیرد، گذشته از آن این نوع وسایل تمامی جهات زندگی انسان را اشغال کرده و در هرجا و به هر صورت پیام وسایل ارتباطی دریافت می شود. این تحقیق با هدف تعیین نقش تلویزیون به عنوان یک رسانه فراگیر جمعی در ترغیب خانواده هایی که در سال 89 در واحد فرراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به اهدای اعضای عزیزشان رضایت دادند می باشد تا نشان دهد که آیا تلویزیون توانسته در ...

موضوع این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت زناشویی در میان زنان شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه شهیدبهشتی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل شاغل در بیمارستان‌های شهید بهشتی شهر تهران و فرد مورد مشاهده زن شوهردار شاغل که در زمان پژوهش با همسر خود زندگی می کند،می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل وضعیت رضایت زناشویی در زنان شاغل و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری و کاهش نارضایتی و طلاقمی‌باشد.جهت رسیدن به هدف خود،با توجه به تاریخچه رضایت زناشویی و بررسی م ...

هدف از انجام تحقيق حاضر بررسی تاثير عوامل ارگونومي (فاكتورهاي مهندسي انساني).بر توانمندي پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه ي مراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي مي‌باشد. نمونه آماری اين تحقيق بروي 79 نفر از پرستاران شاغل انجام گرفت. در اين پژوهـش از پرسشنامه ارگونومی و توانمندي كاركنان استفاده شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss19و در بخش آمار توصیفی از جداول، فراوانی و درصد فراوانی، برای توصیف آزمودنیها استفاده شد. در ...

مقدمه و هدف: روش های تدریس نقش مهمی در آموزش دانشجویان پزشکی دارد و استفاده از روشهای نوین آموزشی که بر محوریت دانشجو بیشتر تأکید دارد. این مطالعه به منظور بررسی نگرش دانشجویان در زمینه روشهای مختلف آموزش نظری و بالینی در سطح دانشکده های پزشکی شهر تهران انجام شد. روش: در این مطالعه مقطعی، تعداد 285 دانشجوی پزشکی از دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شاهد و بقیه الله مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه ای شامل دو قسمت، اطلاعات دموگرافیک و نگرش نسبت به شیوه های سنتی و ...

مدیران می دانند که فردای سازمان انباشته از عملکرد روزهای پیشین آنان است و آگاهند عملکرد هر روز آنان تابعی از راهبردها و خط مشی های وضع شده می باشد و از این نکته نیز غافل نیستند،که بهترین راهبردها در نهایت به دست کارگزاران سطوح پایین تر ، شکل عملیاتی بخود می گیرد. بنابر این مدیران موفق می دانند، فقط به وضع راهبردهای دقیق نباید بسنیده کنند بلکه به منظور به ثمر رسیدن انرژی های فکری بسیار که پشتوانه راهبرد موفق است به منابع انسانی خود نیز باید توجه داشته باشند . مدیران می دانند ک ...