عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده-کار و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با رضایت زناشویی پرستاران زن متأهل بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1391 صورت گرفت. 240 پرستار از بین 8 بیمارستان آموزشی به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و مقیاس های تعارض کار-خانواده، خانواده-کار و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده، خانواده-کار و رضایت زناشویی را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای فوق رضایت بخش بودند. روش پژوهشی رگرسیون ...

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از تعیین وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سطوح ملی و بین المللی طی سالهای 1385-1365. در این پژوهش، میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور به تفکیک نوع مدرک (کتاب، مقاله، پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی) و روند رشد آنها مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی و نیز با استفاده از شاخصهای علم سنجی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه، کارنامه پژوهشی و پایگاه W ...

چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر نوع و میزان استفاده از منابع الکترونیکی از نگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز می‌باشد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور در سال تحصیلی 92-1391 هستند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و همچنین روش تحلیل عوامل تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. ب ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نگرانی درباره‌ی تصویر بدن با نشانه‌های اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است. طرح پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده که تعداد 302 نفر (240 دختر و 62 پسر) در مقطع کارشناسی و دکترا حرفه‌ای از طریق نمونه‌گیری تصادفی چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژهش شامل پرسش‌نامه‌های بازخ ...

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی عاطفه مثبت، عاطفه منفی و نگرانی براساس سبک های دلبستگی (ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش حاضر شامل 200 دانشجو بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: پرسشنامه ی سبک های دلبستگی سیمپسون، پرسشنامه عاطفه مث ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کنونی زیرساخت‌ها و فرایند مدیریت دانش بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز شامل دانشگاه شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به عنوان جزئی از این جامعه دانشی انجام شد. پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی _ تحلیلی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی فرایند مدیریت دانش و پرسشنامه‌ی زیرساخت-های مدیریت دانش است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی 90 نفر کارمند کتابخانه‌های دانشگاهی تشکیل ...

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای مهم سلامت روانی و جسمانی از طریق طراحی و آزمودن الگویی از متغیرهای مهم شخصیتی و شغلی بود. نمونه این پژوهش شامل 311 نفر از پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که به روش نمونه گیری مرحله ای نسبی انتخاب شدند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار های SPSS ویراست 16 و Amos ویراست 16 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای در الگوی پیشنهادی و تعیین معنی داری آنها ن ...

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم استرس ادراک شده، کمال گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی است. جامعه ی آماری این پژوهش را تمام دانشجویان مقطع علوم پایه ی رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 1390-1389 تشکیل داده است. از این جامعه ی آماری، نمونه ای به تعداد 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیر های پژوهش از مقیاس استرس ادراک شده (PSS)، پرسشنامه ی کمال گرایی (مثبت و منفی) (PI)، پر ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم‌افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش بوده است. قابلیت‌های مطرح شده در این پژوهش عبارت بود از قابلیت‌های موجود در دو قسمت سرویس‌گیرنده و سرویس‌دهنده نرم‌افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش. همچنین در این پژوهش منظور نسخۀ چهار تحت ویندوز نرم‌افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش و نسخه‌های بعد از آن می‌باشد. برای اجرای این پژوهش 81 کتابدار (60 زن و ...